Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for august 2011

Mat eller asfalt ? Hva velger partienes kandidater?

Mat eller asfalt ? Hva velger partienes kandidater?

Vern om matjorda!

 Hvert år forsvinner det et jordbruksareal i Norge som kan gi grunnlag for å fø 25 000 mennesker.

Det er i dag 2,7 dekar fulldyrka areal per verdensborger. I Norge er dette tallet 1,7 dekar. Med økt befolkningsvekst og fortsatt nedbygging og omdisponering av matjord som i dag, vil vi i2030 ha 1,2 dekar fulldyrka areal per person i Norge.

Hvor god blir matsikkerheten når vi i 2030 vil være om lag 900 000 flere mennesker i Norge?

Hva vil skje dersom vi ikke kan importere like mye mat i framtida?

Bare tre prosent av arealet i Norge er dyrket jord. De siste årene er det rapportert om en årlig omdisponering av om lag 13 000 dekar dyrket og dyrkbart jordbruksareal. Det er særlig de høyproduktive områdene nær byer og tettsteder som er utsatt for press.

 Det er fastsatt en nasjonal målsetning om å halvere omdisponeringen av matjord i Norge. Vi mener dette er for defensivt og at målsetningen må være en nullvisjon.

Dette skaper store utfordringer for kommunene som skal forvalte arealene, og det kreves en bevissthet hos kommunepolitikerne om at all omdisponering av matjord på sikt vil få konsekvenser for landets framtidige matforsyning.

En annen årsak til avgangen av dyrka jord er bruksnedlegging. Når et gårdsbruk legges ned, går 1/3 av arealet ut av drift. Stopp i bruksnedleggingen er derfor et viktig tiltak for å stoppe avgangen av dyrka jord.

 Dette kan vi politisk gjøre noe med, både lokalt og sentralt.

 Er jordvern og omdisponering av matjord og bruksnedlegging et tema i din kommune?

 

Read Full Post »

Inn på Tunet utvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag foreslår at det skal etableres et nasjonalt kompetansesenter for Inn på Tunet.

Mandag 8. august var vi på befaring til Sem i Asker og ble omvist på NaKuHel-senteret og i Sem gjestegård. Vi var inne i lokalene til den gamle småbrukerlærerskolen. 

Senteret skal kunne åpnes høsten 2013. 22. november kan være en aktuell dato. Den dagen i 1913la Cock-Jensenkomiteen fram si innstilling om å skape en  lærarhøgskule som skulle omfatte utdanninga av småbrukslærarar, vaksenopplæring og skular for småbrukarar.

 Hvorfor ikke legge kompetansesenteret på dette stedet? Her oser det av historiske verdier og lokalene er intakt!

I de senere år har det kommet en rekke tilbud om IPT utdanning ved videregående skoler, høgskoler og ved UMB. I tillegg blir det arrangert konferanser av mange slag, gjerne en meget stor en gang i året. Dette har vært veldig bra for kunnskapsutviklingen på feltet.

Men det er noe viktig som ikke er godt nok utbygd og hvor kvaliteten i fylkene er varierende.

Etter  mitt syn er bonden/bondekona/tibyderen av tjenester krumtappen i å bringe IPT feltet videre. De ovennevnte tilbud krever tid og de er ikke alltid målrettet nok mot tilbydernes behov. Å avse nok tid når du står oppe i tiltak/tjenester mot brukere som ofte er krevende kan være meget vanskelig for mange.. Et kompetansesenter for IPT bør først og fremst ta hensyn til dette. Så er det fint at mer varige utdanninger er et supplement.

Min erfaring er at tilbyderne av tjenester står overfor følgende utfordringer:

  • Hvordan sikre gode avtaler med kommunale, fylkeskommunale og andre kjøpere. Forhandlingsinnsikt er nødvendig.
  • Hvordan setter jeg pris på mine tjenester, i dette tilfelle meg selv. Jeg har møtt mange dyktige og beskjedne tilbydere som setter for liten pris på seg selv i dobbelt forstand. Her er mental styrke og empowerment viktige begreper.
  • Hvordan markedsfører jeg meg – og hvor. Igjen; tør jeg stå fram med nok styrke.
  • Hvordan velger jeg det rette tilbud, som passer meg i den livsfase og familiesituasjonen jeg er nå? Som inspirerer meg og engasjerer meg?
  • Hvordan legger jeg opp virksomheten bærekraftig så jeg ikke sliter meg ut.  Finnes det vikarmuligheter?
  • Budsjett, regnskapsfører, selskapsform, skatt osv. Her trengs enkle råd og gode kontakter

 Det er de entreprenørielle og menneskelige egenskapene som settes på prøve. Her trenges det kunnskap og veiledning. Min erfaring er at dette skjer best i små seminarer sammen med likesinnede, der det er god anledning til å stille spørsmål og til å utveksle erfaringer.

At dyr, natur og enkle arbeidsoppgaver er viktig, det vet bøndene mye om. Det de særlig trenger er god selvfølelse, pågangsmot og entreprenøriell forståelse. Mange av tilbyderne har jo ofte slik erfaring som bønder eller på andre måter. Den må trekkes fram og videreutvikles.

Menneske, dyr og natur

Menneske, dyr og natur

Read Full Post »

Besøk på Norsvin. Fra venstre Informasjonsleder Wenche Helseth, organisasjonssjef Asbjørn Schjerve, NBS medlem og grisebonde Anders Østlund og meg sjøl.

Besøk på Norsvin. Fra venstre Informasjonsleder Wenche Helseth, organisasjonssjef Asbjørn Schjerve, NBS medlem og grisebonde Anders Østlund og meg sjøl.

Jeg ble imponert over Norsvin og virksomheten som selger sæd til store USA! Jeg besøkte Norsvin sammen med min tidligere nestleder i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, Anders Østlund den 9. august 2011.

Temaet for besøket var landbrukspolitikk, videre samarbeid med Norsvin og selvfølgelig å få en innføring i Norsvin sin virksomhet. Organisasjonssjef Asbjørn Schjerve og infomasjonsleder Wenche Helseth presenterte Norsvins mange aktiviteter.

Det er i dag aktiv svineproduksjon i alle landets fylker. Svinenæringa er viktig for distriktsjordbruket, og er også en produksjon som i stor grad baserer seg på bruk av norske fôrressurser. Bestanddeler av kraftfôret kan være erter og raps.

Norsvin har mange parametre for å måle avlsmessig fremgang, blant annet vektlegges helse og etikk tungt, i tillegg til kjøttproduksjon. Den norske grisen har gener i verdensklasse, da genmaterialet fra norsk gris er svært etterpurt i utlandet, blant annet USA.

Read Full Post »

Leder i Ullensvang BS Arne Lofthus forteller
Leder i Ullensvang BS Arne Lofthus forteller

 

Hagevandring i Ullensvang – en

lærerik lørdag i juli 2011

Takk til Ullensvang Bonde- og Småbrukarlag for en lærerik og givende dag! Fruktdyrkerne gjorde mektig inntrykk på meg. Slike pplevelser gir framtidstro!

Takk til fylkessekretær Åse-Marie Reisæter for god frokost med småbrukerprat, fjøsbesøk og dokumentasjon av at det er familiebruk som driver tilpasset til ressursene på egen gard som har nettoinntekter. 

Imponerende, fremtidsrettet, kunnskapsrikt er ordene jeg vil bruke om slik virksomhet.

Primus motor for hagevandringen og en dyktig forteller og informant var leder i Ullensvang Bonde- og Småbrukarlag, Arne Lofthus. 

Dyktige bønder. Levende familiebruk. En interessert ordfører. Mange deltagere. Fantastisk natur. Frodige frukthager. Modne moreller.

Jeg satte også stor pris på igjen å få møte Kåre Lutro – mannen som i sin tid gikk ut av Norges Bondelag og tok med seg en stor flokk av fruktdyrkerne her i landet.

Fruktdyrkerne i den største fruktbygda i landet var misfornøyd med Bondelaget og ville melde overgang til Småbrukarlaget. I tillegg til å fortsette å arbeide for en politikk som fruktdyrkerne er fornøyd med, ble det stilt krav om at Norsk Bonde- og Småbrukarlag skulle ha et eget frukt, bær og grønnsaksutvalg. Dette var ny kunnskap for meg, og jeg føler ansvar for at dette utvalget skal fungere etter intensjonen i laget vårt.

Dette er det viktig å følge opp!

 
Morellene beskyttes mot skader fra regn

Morellene beskyttes mot skader fra regn

  

 

Read Full Post »