Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for desember 2011

Den internasjonale bonde- og småbrukerbevegelsen La Via Campesina, som Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en del av, hadde en stor delegasjon på årets klimaforhandlinger i Durban. COP 17 het forhandlingene, og indikerte at mange år har gått siden FNs rammeverkskonvensjon for klimaendringer ble framforhandlet i 1992. Allerede den gang var det tilnærmet global enighet om at utslippene måtte reduseres, og at vi alle hadde et ansvar for denne felles utfordringen. Fem år senere kom Kyoto-avtalen med sine planer om konkrete utslippskutt som rike land skulle gjennomføre. Siden den gang har de årlige forhandlingene vært en sammenhengende skuffelse for mange som håper på varige globale løsninger.

Småbrukernes oppskrift for å få bukt med mye av klimautfordringene er bærekraftig småskalalandbruk over hele verden. Den samme beskjeden kom La Via Campesina med i de tidligere klimaforhandlingene i Cancun, København, Bali og Poznan. Landbruket er de viktigste kildene til mat og livsopphold. Matsuverenitet er en svært viktig del av løsningen. – Vi vil jobbe for ekte løsninger, ikke grønne klimafond og andre falske løsninger som gagner verdensbanken og private investorer, er den klare beskjeden fra La Via Campesina.

 Mange av bøndene og småbrukerne som var i Durban, har sjøl opplevd klimaendringene på kroppen; ekstrem tørke, regntid til feil årstid og oversvømmelser som ødelegger jordbruk og livsgrunnlag. De føler på kroppen at den menneskeskapte drivhuseffekten fører til global oppvarming og at jordens temperatur øker. FNs klimapanel slår fast at det er 125 000 år siden jorden var varmere enn i dag, og La Via Campesina synes at de som fremdeles skylder på historiske klimavariasjoner, fraskriver seg ansvar. Mennesker som er mest påvirket av klimaendringene opplever at endringene er ekstreme og livstruende. De vet også at endringene går mest utover de landene som har bidratt minst til den menneskeskapte oppvarmingen. Afrikanske småbrukere deler i tilegg bekymringen om at kommende endringer vil føre til massive flyktningestrømmer fra områder som blir ubeboelige om ikke verden raskt begrenser sine klimautslipp.

Småbrukerdelegasjonen som var i Durban, bestod av representanter fra hele verden. Yrkessøstre og -brødre stod sammen i kampen for å endre matproduksjonen til det beste for klimaet. Småbrukerne i Europa er svært skuffet over forslagene til den nye felles europeiske landbrukspolitikken i EU. Det er stort sett bare kommet forslag om å fortsette dagens modell, som blant annet har ført til en nedgang på 20 prosent i antall europeiske gårdsbruk bare i årene fra 2003 til 2010. Dermed blir det stadig færre som kan ivareta et bærekraftig og klimavennlig småskalalandbruk. Europeiske småbrukere deler frustrasjonen med mange bistands- og miljøorganisasjoner, og mener det er uholdbart at de rike i vestlige land holder fram med en luksustilværelse som verdens fattigste må lide for. I tillegg til klimaendringene, fører dagens politiske modell til jordran, sult, fattigdom, nykolonisering og undertrykking av mennesker som lever av matproduksjon for å fø sin egen familie og lokale markeder.

La Via Campesina krever EKTE løsninger på bakgrunn av tidligere års lite produktive forhandlinger. Dette var bakgrunnen for Folkets klimaforhandlinger som fant sted i Cochabamba i Bolivia i 2010. Der ble det vedtatt at klimaendringene ikke måtte overstige en grad for at matproduksjonen skulle være forutsigbar i en global sammenheng. Industrilandene ble oppfordret til å ta sitt historiske ansvar og betale sin klimagjeld, forplikte seg til minst 50 prosent innenlandske utslippsreduksjoner basert på 1990-nivå, uten vilkår og karbonmarkeder.

Folkets klimaavtale inneholder også stoppsignal for alt industrielt jordbruk som fremmer forurensning og klimaendringer gjennom ekstensiv bruk av petroleumbaserte kjemikalier. Avtalen sier også at verdens regjeringer må støtte agro-økologisk dyrking av mat for å kjøle ned planeten, og ikke minst ta mer hensyn til folk, natur og miljø enn til storkapitalen.

 Folkets klimaavtale i Cochabamba dannet grunnlaget for småbrukerdelegasjonen i Durban sine utspill.La Via Campesina krevde omfattende tiltak fra rike land for å redde verden fra farene ved klimaendringer. Nesten 200 land var representert på COP 17 i Durban. Noen av deltakerne kalte forhandlingene en farse og ordet klima-apartheid ble tatt i bruk. Sterke ord, spesielt når Sør-Afrika var arrangør for årets forhandlinger. Men sterke ord må til når verdens matproduksjon og folks levebrød står på spill. Klimaendringer rammer småbøndene hardt hver dag, og behovet for et forutsigbart klima er enormt. Klima er også folk flest sitt ansvar i de valgene vi tar hver dag. Sosiale bevegelser kan gjøre mye og må komme enda mer på banen. De sterke profittkreftene i dagens verden gjør klimaforhandlingene svært vanskelige, og vi kommer antageligvis ikke videre før ærverdige prinsipp om rettferdighet og internasjonal solidaritet vinner frem. Nå er det håpet og vår felles kamp for klimarettferdighet som har størst behov for globalisering.

Read Full Post »