Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for august 2012

-Roar Flåthens utspill om å bygge boliger på matjord framstår som usedvanlig korttenkt, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

I Dagsrevyen på NRK 1 mandag 20. august tar LO- leder Roar Flåthen til orde for å ta i bruk jordbruksarealer til boligbygging. Flåthen sier at man ”i noen sammenhenger må man sannsynligvis også ta noe dyrka mark eller områder som er definert som jordbruksareal. Det er en del jordbruksarealer som ikke blir forvaltet ordentlig heller, som godt kunne gått til boligbygging.”
 

FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, meldte nylig at verden kan stå overfor en ny matkrise. Matprisene økte internasjonalt med 6 % i juli, og økningen skyldes svært dårlige maisavlinger i USA og utsikter til dårlige hveteavlinger i Russland. Russland, hvis jordbruksareal har falt med 9,8 millioner hektar siden 2008, vurderer nå eksportforbud på hvete for andre gang på få år. Med tanke på at verden vil ha 2 milliarder flere innbyggere å mette innen 2050, viser dette hvor viktig det er at hvert enkelt land tar ansvar for å øke egen matproduksjon og tar vare på produksjonsarealene. De internasjonale forholdene var også bakteppet da regjeringen i fjor la fram sin stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken. Meldinga, som ble vedtatt av Stortinget i april, slår fast at norsk matproduksjon skal økes med 20 % de neste 20 årene. For å klare dette, må vi både øke produktiviteten på eksisterende arealer og øke jordbruksarealet, som bare utgjør 3 % av alt areal i Norge.
 

På bakgrunn av dette framstår Flåthens forslag om å bruke matjord til boligutbygging usedvanlig korttenkt. Flåthen har i og for seg rett i at en del jordbruksarealer ikke blir forvaltet optimalt i dag, men dette legitimerer ikke å bruke jorda til boligbygging. Da burde man heller ta til orde for produktivitetsfremmende tiltak som kan bidra til at norsk matproduksjon kan økes slik Stortinget har vedtatt.
 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er helt enige med Flåthen i at vi trenger flere boliger til en økende befolkning. Vi mener imidlertid at Flåthen bør kunne argumentere både for økt matproduksjon og flere boliger. Begge deler vil være svært viktige for Norge i fremtiden.
 

Merete Furuberg

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 

Read Full Post »