Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for november 2015

The random violence wrecking the world today once more struck Europe last week, and for the second time this year Paris was the target of indiscriminate fatal brutality. In the wake of these tragic attacks, the European Coordination Via Campesina wants to express its deep solidarity with the French people and profoundly condemns these horrendous acts of hate perpetrated against innocent civilians.

The attacks in France, however, were merely the latest stop of a spree of bombings and attacks that the night prior to Paris targeted Beirut,  killing 43 civilians, and a funeral in Baghdad some hours before that claimed 18 lives.

In the midst of the tragedy, the events in France and Lebanon -as well as those in Turkey, Kenya, Syria, Palestine and everywhere innocent lives are lost- have to strengthen our conviction to fight for humanity and solidarity, principles systematically violated through wars but also through trade policies and corporations that progressively trivialize human life, with profits as their utmost priority. It is precisely in dreadful moments such as this one that civil society has to stay mobilized. Our solutions for another model of society, a better one, one that addresses the root causes of violence and war, are more urgent than ever.

While we denounce these killings, ECVC also wants to warn against the belligerent response and discourse embraced by those in power. We demand rather, a serious reconsideration of European  foreign policy. One that does not support repressive states or finance and arm vicious armed groups. What’s more, the current foreign policy is tilted largely towards options that can maximize profits for western multinational corporations, unconcerned for the rights and lives of local communities here or in the South, thus instigating instability, migrations and violence.

For our member peasant organisations in Europe, the security drift taking hold in France, already underway before the attacks but now intensified, is of much concern. The suggestion has been put forward by the Hollande administration for a three month extension of the State of Emergency and amendments to the constitution. These risk of seriously limiting civil society’s margin of action and the progress of social protest. The prospect that the nearing climate conferences will take place in Paris in exclusion of civil society is worrying. Of equal concern is the anti-migrant stance taken by several political leaders across Europe. Closing our doors to other victims of terror would be a huge set-back to the humanist mission proclaimed by Europe.

We hope that these latest attacks are the last straw, not to justify more war, but as a wake up call to political leaders and citizens around the world that our current system that engenders injustice, greed and violence, must be changed. Amidst the grief, pain and fear, our determination to build a better world must prevail.

Genevieve Savigny and Paula Gioia, member of the ECVC Coordination Committee

Merete Furuberg, President of the Norwegian Farmers and Smallholders Union

Read Full Post »

Utvikling av en mat- og jordbrukspolitisk plattform

Styret arbeider med å utvikle en mat- og jordbrukspolitisk plattform for videre politikkutvikling. Dette er et arbeid som berører alle medlemmene i hele organisasjonen og som det er viktig å få innspill til.

Norsk jordbruk anno 2015 – noen utviklingstrekk:

 • Norge har hatt en regjering siden høsten 2013 som har satt seg som mål å endre det landbruket som ulike tidligere regjeringer har bygd opp med bred støtte i Stortinget. Dagens regjering har begrenset eller liten støtte for de fleste av reformforslagene sine på Stortinget, med et svært viktig unntak; forliket om jordbruksavtalen fra 28. mai 2014. Venstre og KrF bidro til å sikre en betydelig omveltning av virkemiddelapparatet i jordbruksavtalen som kommer til å ha stor effekt over noen år.
 • Det norske jordbruksarealet går ned
 • Sysselsettingen i primærjordbruket går ned
 • Antall sjølstendige driftsenheter går ned
 • Leiejordsandelen går opp
 • Investeringene går totalt sett ned, men de som investerer, investerer stort og baserer videre drift på en stor personlig arbeidsinnsats, utenlandsk arbeidskraft og et ressursgrunnlag som ikke hører driftsenheten til
 • Planteproduksjonen går ned som en konsekvens av arealnedgangen
 • Husdyrproduksjonen med utgangspunkt i grovfôrressursene går ned, sjøl om mjølkeproduksjonen holder seg oppe
 • Husdyrproduksjoner som nytter kraftfôr som viktigste fôrmiddel har økt betydelig, sjøl om fjørfeproduksjonene sliter for tida
 • Importen av fôr til Norge har økt betydelig de siste årene
 • Det skjer en sentralisering av produksjonen

Hvordan skal en organisasjon som ønsker å øke produksjonen av norske jordbruksprodukter over hele landet og med utgangspunkt i norske ressurser, møte en slik utvikling?

Som utsending på landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2015 inviteres du til å ta del i landsmøtedebatten og bidra til å klargjøre overordnede mål med norsk landbrukspolitikk, utvikle strategier for det videre arbeidet og gjerne konkretisere operative virkemidler som skal/vil bidra til å nå målene.

Hva meiner du f.eks. om:

 • Et hvert lands rett til å produsere mat
 • Hvordan maten blir produsert, altså ressursbruk (nasjonale – importerte), dyrevelferd/intensitet i produksjonen, økologisk jordbruk osv.
 • Bevaring av ressursgrunnlaget
 • Sammenhengen mellom matproduksjon og folkehelse
 • Utviklingen i Inntekt og levekår for bønder og bondefamilien
 • Tollvern
 • Samvirkebasert markedsregulering
 • Lausdriftskravet i mjølkeproduksjonen
 • Økt lokal foredling og verdiskaping tilbake til bygdene

Denne oppramsingen av temaer er sjølsagt ikke utfyllende. Ta utgangspunkt i disse og bring gjerne flere inn i debatten.

Når det gjelder virkemidler, hva meiner du f.eks. om bruken av investeringsvirkemidler eller strengere spredearealkrav eller å innføre et driftsvansketilskudd innrettet mot områder som har den sterkeste negative utviklingen innen jordbruket? Disse tre eksemplene er et tilfeldig utvalg av de mange økonomiske og juridiske virkemidler som nyttes i dag og som må inn i vurderingen av den framtidige virkemiddelutformingen.

Styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsker å høre din mening. Bidra i debatten slik at vi i fellesskap kan utvikle framtidas landbrukspolitikk!

Read Full Post »