Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for juni 2017

Oversikt over krav og avtaler 2010-2017, mill. kr                                                                            

  20210 2011 2012 2013 2014

 

2015 2015

Rev.

2016 2017
                   
Jordbrukets krav 1865 2600 2205 1970 1500 950   860 1450
Priser 620 580 445 583 365 380   193 150
Friske budsjettmidler over jordbruksavtalen 1140 1875 1537 1146 965 490   577 1150
Gjenbruk av ledige budsjettmidler fra forrige års avtale 60 45 33 51 60 25   56 79
Endring i jordbruksfradrag (skattefradrag)                  
Inntektsvirkning av skattefradrag 45 100 190 190 110 55   34 71
Investeringspakke (100)                
Bortfall av el. avgift                  
                   
Statens åpningstilbud 750 1000 900* 1020 150 90 295 90 410
Priser 280 535 330 470 340 190 265 125 150
Friske budsjettmidler over jordbruksavtalen 330 315 227 390 -250 -110 0 -70 177
Gjenbruk av ledige budsjettmidler fra forrige års avtale 60 60 33 51 60 30 30 56 79
Inntektsvirkning av skattefradrag 80 90 35 110 0 -20 0 0 4
Investeringspakke/ Engangsbevilgning til LUF      

275 *

           
Bortfall av el. avgift                  
                   
Tilbud/krav – % 40 38 41*/28 52 10 9,5 31,0 10,5 28,3
Avstand i kroner     1305 950 1350 860 655 750 1040
Endelig ramme for oppgjøret

 

Priser

Friske budsjettmidler over jordbruksavtalen

Gjenbruk av ledige budsjettmidler

fra forrige års avtale

Endring i jordbruksfradrag (skattefradrag)

Inntektsvirkning av skattefradrag

Tiltakspakke

Engangsbevilgning LUF

Bortfall av el. avgift

950

 

420

375

 

 

60

 

 

95

1420

 

860

365

 

 

60

 

 

135

900*

 

330

227

 

 

33

 

 

35

 

275

1270

 

580

500

 

 

50

 

 

140

425

 

340

0

 

 

60

 

 

25

  400

 

315

45

 

 

30

 

 

10

350

 

190

100

 

 

56

 

 

4

 

 

 

 

 

 
Avtale/krav – % 51,0 54,6 41,0 64 28   42 40,5  
”Forhandlingsgevinst” 200 420 0 250 (275)   105 260  
Status Avtale

med NB

Avtale

med

NB

Felles

brudd

Avtale

med

begge

Felles

brudd

  Avtale

med NB

Avtale

med

NB

Felles

brudd

Read Full Post »

Lokalbefolkningen og beitenæringa fortviler! Folk og fe er i fare!

I Hurdal, Gran, Toten flyter blodet. Dyr og mennesker lider! Stadig flere områder angripes! Dette må stoppes!

Rovviltforliket som ble vedtatt på Stortinget i 2011, kapittel 2.2.19, slår fast:

«Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein.»

Ulvene må tas ut!

Regjeringa må følge opp det som Stortinget har bestemt!

Med dagens hjelpemidler er det klart at skadevolder kan tas ut på noen få timer – om ikke annet hjelper, så sett inn politiets varmesøkende kamera, helikopter, droner e.l. Vi minner om at helikopter blir brukt ved merking.

Bekymringen for en utfordrende og blodig beitesesong ser ut til å stemme, og alle beitedyr er ikke engang sluppet på beite i områdene som nå er utsatt for ulveangrep, eller der beitesesongen enda ikke er startet. De neste dagene og ukene vil stadig flere dyr bli sluppet på utmarksbeite rundt om i landet. Dessverre blir ikke Gran, Hurdal og Toten de eneste beiteområdene som får besøk av «streifende» ungulver på vandring.

Nye områder uten erfaring med ulveskader og ulvejakt blir rammet, og apparatet rundt det fungerer ikke effektivt nok. De lokale skadefellingslaga gjør en kjempejobb, men mangler praktisk erfaring fra ulvejakt.

Det må lages en kriseberedskapsplan ved rovviltangrep i landets kommuner, der også tilbud om kyndig helsepersonell inngår!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber om at landets statsminister setter inn nødvendige tiltak når landets folk og fe er i fare!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever at regjeringa Solberg følger opp Stortingets vedtak!

Hilsen

Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (tlf 90 16 30 92)

 

Read Full Post »

  • «Beitenæringa og lokalbefolkningen fortviler! I Hurdal, Gran, Toten flyter blodet. Dyr og mennesker lider! Stadig flere områder angripes! Dette må stoppes», krever leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.
  • «Med dagens hjelpemidler er det klart at skadevolder kunne blitt tatt ut på noen få timer – om ikke annet hjelper, så sett inn politiets varmesøkende kamera. Ulvene må ut», krever Merete Furuberg.

Bekymringen for en utfordrende og blodig beitesesong ser ut til å stemme, og alle beitedyr er ikke engang sluppet på beite i områdene som nå er utsatt for ulveangrep. De neste dagene og ukene vil stadig flere dyr bli sluppet på utmarksbeite rundt om i landet. Dessverre blir ikke Gran, Hurdal og Toten de eneste beiteområdene som får besøk av «streifende» ungulver på vandring.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt bilde.

Rovviltforliket av 2011. kapittel 2.2.19. (min understreking) «Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringen må ned. Soneinndelingen må forvaltes tydelig. I prioriterte beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, og i slike områder skal miljøforvaltningen i større grad enn i dag bidra til å effektivisere slikt uttak, uavhengig av om bestandsmålet er nådd. I prioriterte rovviltområder skal saueproduksjon og andre produksjoner basert på utmarksbeite tilpasses gjennom forebyggende tiltak og omstilling, med utgangspunkt i forekomsten av rovvilt i beiteområdet. Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein.»

 Regjeringa må følge opp det som Stortinget har bestemt!

 

 

 

Read Full Post »