Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for november 2018

Det er fullt ut mulig å satse mer på eldreomsorg, skole og tjenester nær folk, og samtidig gi skattelette og avgiftskutt til vanlige folk innenfor stramme budsjettrammer. Det viser Senterpartiets alternative statsbudsjett for 2019. Senterpartiet øker ikke statens utgifter, men omprioriterer gjennom mindre skattelette til de få rikeste til lavere avgifter og bedre velferdstjenester til de mange.
Den lokale velferden er vinneren i Senterpartiets budsjettforslag.
Senterpartiet gjeninnfører tilskuddsposten til boligetablering i distriktene. Dette tiltaket ble stoppet av regjeringen sjøl om evalueringen viste at ordningen ga positive ringvirkninger for boligmarkedet i distriktene.
Senterpartiet vil endre inntektsfordelingen mellom kommunene og fylkene. Endringene som er gjennomført de siste årene har rammet distriktene og små og mellomstore kommuner. Omleggingen av inntektssystemet for kommunene i 2017 ga store utslag. Blant kommuner med mellom 2000 og 25000 innbyggere tapte 239 kommuner, mens 51 kom i pluss. Alle kommuner med over 25000 innbyggere vant på omleggingen. Senterpartiet foreslår i sitt budsjett å innføre regler som fjerner omfordelingen og som igjen gir kommunene og fylkene likeverdige muligheter til å utvikle sitt tjenestetilbud.
Forsøket med statlig finansiert eldreomsorg avvikles i Senterpartiets budsjettforslag. Etter at flere kommuner har trukket seg fra forsøket, er det nå bare 6 kommuner igjen i Fremskrittspartiets prestisjeprosjekt. Det er kommunene som har den nødvendige nærheten til brukerne av tilbudene i eldreomsorgen og dermed muligheten til å utvikle tilbudet etter brukernes ønsker og behov. Den svært lave oppslutningen om forsøket betyr at det ikke vil kunne utvikles erfaringer som får betydningen for eldreomsorgen framover. Senterpartiet foreslår derfor at ansvaret for finansiering og organisering av eldreomsorgen tilbakeføres til kommunene og at forsøksordningen avsluttes fra mai 2019.
Vi trenger «flere hender» til omsorg, høyere kompetanse blant de ansatte, bedre kvalitet og innhold i tjenestene.
Senterpartiet vil ha et sterkt offentlig helsevesen som garanterer likeverdige tjenestetilbud i hele landet. Ideelle aktører må være en integrert del av dette, mens private, kommersielle tilbydere skal være et supplement. Våre helsetjenester skal være offentlig finansiert, og egenandeler skal holdes lave. Markedstenkning og privatisering av helsetjenester svekker det offentlige tilbudet og øker sentralisering av tjenester. Senterpartiet mener at anbud og stykkprisfinansiering er lite egnet i helse- og omsorgssektoren. Senterpartiet vil prioritere «åpen omsorg» (tjenester til pleietrengende som bor hjemme), styrke omsorgslønnsordningen, øke støtten hjemmeboende eldre kan få til tilrettelegging av egen bolig, og bygge ut flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger og andre tilbud rettet mot eldre.

Merete Furuberg
Styremedlem Grue Senterparti

Read Full Post »