Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘alternativ’

Utvikling av en mat- og jordbrukspolitisk plattform

Styret arbeider med å utvikle en mat- og jordbrukspolitisk plattform for videre politikkutvikling. Dette er et arbeid som berører alle medlemmene i hele organisasjonen og som det er viktig å få innspill til.

Norsk jordbruk anno 2015 – noen utviklingstrekk:

 • Norge har hatt en regjering siden høsten 2013 som har satt seg som mål å endre det landbruket som ulike tidligere regjeringer har bygd opp med bred støtte i Stortinget. Dagens regjering har begrenset eller liten støtte for de fleste av reformforslagene sine på Stortinget, med et svært viktig unntak; forliket om jordbruksavtalen fra 28. mai 2014. Venstre og KrF bidro til å sikre en betydelig omveltning av virkemiddelapparatet i jordbruksavtalen som kommer til å ha stor effekt over noen år.
 • Det norske jordbruksarealet går ned
 • Sysselsettingen i primærjordbruket går ned
 • Antall sjølstendige driftsenheter går ned
 • Leiejordsandelen går opp
 • Investeringene går totalt sett ned, men de som investerer, investerer stort og baserer videre drift på en stor personlig arbeidsinnsats, utenlandsk arbeidskraft og et ressursgrunnlag som ikke hører driftsenheten til
 • Planteproduksjonen går ned som en konsekvens av arealnedgangen
 • Husdyrproduksjonen med utgangspunkt i grovfôrressursene går ned, sjøl om mjølkeproduksjonen holder seg oppe
 • Husdyrproduksjoner som nytter kraftfôr som viktigste fôrmiddel har økt betydelig, sjøl om fjørfeproduksjonene sliter for tida
 • Importen av fôr til Norge har økt betydelig de siste årene
 • Det skjer en sentralisering av produksjonen

Hvordan skal en organisasjon som ønsker å øke produksjonen av norske jordbruksprodukter over hele landet og med utgangspunkt i norske ressurser, møte en slik utvikling?

Som utsending på landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2015 inviteres du til å ta del i landsmøtedebatten og bidra til å klargjøre overordnede mål med norsk landbrukspolitikk, utvikle strategier for det videre arbeidet og gjerne konkretisere operative virkemidler som skal/vil bidra til å nå målene.

Hva meiner du f.eks. om:

 • Et hvert lands rett til å produsere mat
 • Hvordan maten blir produsert, altså ressursbruk (nasjonale – importerte), dyrevelferd/intensitet i produksjonen, økologisk jordbruk osv.
 • Bevaring av ressursgrunnlaget
 • Sammenhengen mellom matproduksjon og folkehelse
 • Utviklingen i Inntekt og levekår for bønder og bondefamilien
 • Tollvern
 • Samvirkebasert markedsregulering
 • Lausdriftskravet i mjølkeproduksjonen
 • Økt lokal foredling og verdiskaping tilbake til bygdene

Denne oppramsingen av temaer er sjølsagt ikke utfyllende. Ta utgangspunkt i disse og bring gjerne flere inn i debatten.

Når det gjelder virkemidler, hva meiner du f.eks. om bruken av investeringsvirkemidler eller strengere spredearealkrav eller å innføre et driftsvansketilskudd innrettet mot områder som har den sterkeste negative utviklingen innen jordbruket? Disse tre eksemplene er et tilfeldig utvalg av de mange økonomiske og juridiske virkemidler som nyttes i dag og som må inn i vurderingen av den framtidige virkemiddelutformingen.

Styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsker å høre din mening. Bidra i debatten slik at vi i fellesskap kan utvikle framtidas landbrukspolitikk!

Read Full Post »

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har alternativet

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har alternativet til en ny og bedre jordbruks- og matpolitikk! Og politikken vår skal bli enda bedre! Styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har vedtatt å gjennomføre en grundig videreutvikling av vårt konkrete alternativ som er nedfelt i en egen bok og et eget hefte som fokuserer handlingsprogrammet. Med på arbeidet inviterer vi forbrukerorganisasjoner, fagforbund, kvinneorganisasjoner, miljøbevegelsen, interesserte politikere m.fl. Vi vil ha gjennomslag for politikken vår!

I vårt land trenger vi en ny politisk kurs dersom jordbruket og matproduksjonen ikke skal rakne. Norsk Bonde- og Småbrukarlags budskap er forandring. Vi arbeider for et annet landbruk enn dagens. Vi vil ha norsk matproduksjon på norske ressurser – over hele landet. Vi vil gi familiejordbruket et løft, slik som talspersoner for FN fremhever at familiejordbruket er svaret på framtidas utfordringer for verdens matproduksjon. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har tradisjon for å drive politikkutvikling. Sjøl om enkelte av forslagene våre blir sett på som urealistiske i starten, har mange av dem fått gjennomslag etter noen år. Det viser at det nytter! Noen må våge å stille spørsmål ved vedtatte sannheter!

Virkeligheten for de aller fleste norske matprodusentene er tøff, og vi trenger talspersoner og en fagorganisasjon som tar bøndene på alvor og virkelig arbeider for å bedre kårene i norsk landbruk og på bygdene. Derfor er det helt uforståelig at Norges Bondelag går ut og benytter hersketeknikker for å kneble debatten, bl.a. gjennom å ta personen Svenn Arne Lie fremfor saklig å motbevise at hans tall og beskrivelser av virkeligheten i norsk landbruk er feil. Jeg har stilt spørsmålet til NILF om Svenn Arne Lies tall er feil. Svaret jeg fikk er at tallene er korrekte! I hva slags virkelighet er det da Norges Bondelag henter sin dokumentasjon som danner grunnlaget for at Norges Bondelag kan gå så sterkt ut i sitt forsøk på å kneble statsviter og tidligere landbruksforsker Svenn Arne Lie?

Vi trenger nytenkning for å finne fram til nye løsninger på gamle problemer. I allianse med forbruker-, miljø- og fagbevegelsen arbeider Norsk Bonde- og Småbrukarlag for å stake ut en ny kurs. Som seriøse politiske premissleverandører er det vår plikt, – og vår rett, å vise hva vi vil. I dette arbeidet må vi våge å tenke langt fram. Vi må våge å sette oss mål som ikke kan oppfylles allerede i morgen, men som er visjoner for et bedre samfunn for våre etterkommere verden over. Det handler om vegen framover. Det handler om hvordan vi vil at landbruket og bygdene skal utvikle seg. Jo flere vi har med på laget, desto sterkere står vi!

Av forslag som Norsk Bonde- og Småbrukarlag etter hvert har fått gjennomslag for kan nevnes satsingen på Grønn Omsorg (Inn på Tunet), Verdiskapingsprogram, satsing på lokal foredling, kortreist mat m.m.. Forslag som vi enda ikke har klart å få gjennom er bruk av lokale ressurser til fôr fremfor importert kraftfôr, grøftetilskudd, rekrutteringstilskudd, forvaltertilskudd m.fl.. I framtida trenger vi et landbruk med høyere verdsetting av lokale ressurser, mindre bruk av importerte kraftfôrandeler, redusert intensitet i produksjonen, økt lokal foredling, dyrevelferd, bondevelferd og mer verdiskaping tilbake til bygdene. Hovedproblemet i dag er ikke uansvarlighet hos den enkelte bonde, men en landbrukspolitikk som fører oss i feil retning. Det må bli samsvar mellom det som er økonomisk fornuftig og økologisk forsvarlig. Vi må få et landbruk som et økonomisk, økologisk og sosialt bærekraftig!

Matproduksjon i Norge eller asfalt

Matproduksjon i Norge eller asfalt

Read Full Post »