Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘bærekraft’

Aksjon ny landbrukspolitikk i Norsk Bonde og Småbrukarlag

Situasjonen i norsk landbruk er kritisk. Stadig mindre norsk jord er i bruk. Husdyrproduksjonen baseres på økende mengder importerte fôrråvarer, slik at sjølforsyningsgraden er under 40 prosent. Jordbruket gir færre hender i arbeid. Driftsøkonomien i sektoren er i ubalanse. Gjeld og kostnader vokser. Produktivitetsveksten er sterk, samtidig som realinntektene faller. Markedsinntektene er lavere enn produksjonskostnadene, og tilskuddene utgjør i dag mer enn sektorens totale arbeidsinntekt.

Matproduksjonen løsrives både fra ressursgrunnlag og driftsøkonomi. I tillegg er denne utviklingen i åpen strid med de politiske formålene med jordbruket.

Før vi kommer med løsninger, må vi forstå problemene. Veien videre krever en mest mulig korrekt analyse av dagens situasjon. Det er derfor avgjørende at vi som faglag så raskt som mulig erkjenner at det er krise i næringa vår. Slik sektoren i dag forvaltes, kan ikke vi som representanter for norsk jordbruk på sikt ivareta samfunnsoppdraget vi har på vegne av fellesskapet: Å dyrke jorda slik at vi skaffer nok mat og trygg mat til Norges befolkning i et evighetsperspektiv.

Skal det i fremtida være noe behov for et Bonde- og småbrukarlag, og ikke minst et norsk jordbruk, så må kursen endres. Kraftig. Oppgaven er formidabel, krevende og kontroversiell. Like fullt, i våre øyne er det kun NBS av jordbrukets faglag som er stand til å ta en nødvendig lederrolle i utforminga av denne nye kursen.

Til Landsmøtet foreslår vi derfor at NBS etablerer Aksjon ny landbrukspolitikk.

Aksjonen har tre hovedoppgaver:

  1. Bidra til en full gjennomgang av dagens jordbruksavtalesystem (drivkrefter, virkemidler, premisser og tallmateriale)
  2. Bidra til å klarlegge ansvarsforholdet mellom Stortinget og jordbruksavtalesystemet i jordbrukspolitikken
  3. Komme med forslag til en ny landbrukspolitikk

Aksjonen bør starte så raskt som mulig. Og må omfatte hele organisasjonen. Det er essensielt at det sentralt bidras til at dette blir en grasrot-aksjon som involverer alle ledd. Det må gjøres et grundig og omfattende arbeid der alle steiner må snus, noen egg må knuses, og trolig må noen hellige kyr også slaktes. Det bør videre prioriteres å invitere krefter utenfor jordbruket til en breiere allianse rundt dette arbeidet (Fagforeninger, Natur og Ungdom, Sanitetskvinnelag, reiselivsbedrifter, utmarksorganisasjoner, turlag, forbrukerorganisasjoner, mat-helse osv)

Forslagsstiller: Stjørdal og Meråker bonde- og småbrukarlag

Vedtatt på landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag den 8/11-15

Read Full Post »