Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘forsvar’

Matproduksjon og mat- og fôrkornlagre er en del av Norges samlede beredskap. Det er derfor svært urovekkende at Regjeringen i tilleggsproposisjonen foreslår å fjerne den foreslåtte bevilgningen til opprettelse av matkornlager. Det er viktigere for et land å ha beredskapslager for mat enn å ha et våpenforsvar. Uten mat dør vi!

Mens EU-landene og mange andre land i verden fyller opp kornsiloen, vil ikke Norge ha korn i beredskap, dersom Regjeringens forslag blir fulgt opp i Stortinget. Og Regjeringen ser ut til å få støtte fra Venstre. Venstre omtaler i sitt alternative budsjett beredskapslagre på denne måten: «Valgløfte. Unødvendig». Regjeringen skriver at «Norge vil være betalingsdyktige selv ved en betydelig prisoppgang på mathvete, og Norge har i tillegg behov for et relativt beskjedent kvantum». Videre heter det i begrunnelsen «det er liten grunn til å anta at Norge vil være avsprerret fra internasjonale markeder over tid»

Det er ufattelige og uansvarlige begrunnelser. Verden har klimautfordringer og befolkningsvekst, og vi har allerede erfart at land har stengt eksporten i kortere eller lengre perioder.  I Norge har vi hatt noen kornår som ikke har vært gode. Manglende beredskapslager kan bli kritisk også ved et stort vulkanutbrudd. For ikke lenge siden så vi hvordan utbruddet fra vulkanen Eyjafjallajökull lammet flytrafikken. Et utbrudd fra storebror Katla kan påvirke kornhøsten i Europa. Hvis Katla begynner å røre på seg, er Tambora-utbruddet i Indonesia i 1815 det mest nærliggende eksempel. Da falt sommertemperaturen året etter med 2-3 grader, og 1816 er blitt kjent som «året uten sommer». Et slikt utbrudd kan skje når som helst.

Tanken om å ha korn i beredskap førte til kornloven av 1928. Siloene ble fylt opp. I 1969 hadde Norge 280.000 tonn matkorn på lager og 500.000 tonn fôrkorn. Hvorfor skal vi ikke ha det samme i dag?

De tre viktigste forutsetningene for nasjonal matsikkerhet er kontinuerlig produksjon av mat, ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget, velfungerende handelssystem og lagring av mat og fôr. Den landbaserte matproduksjonen i Norge må økes i takt med etterspørselen fra en økende befolkning.

For å få til dette må landbrukspolitikken til enhver tid bidra til at areal holdes i hevd, at det legges til rette for god agronomi, at jordbruksarealet kan øke samtidig som at det sikres nok arbeidskraft til å forvalte arealet på en god måte. Spesielt må distriktsjordbruket få større oppmerksomhet, fordi det er her mesteparten av de ledige ressursene for økt matproduksjon finnes. I tillegg er et sterkt jordvern nødvendig, noe som i senere tid har blitt aktualisert gjennom IKEA- saken i Vestby og Trondheim kommunes ønske om å bygge boliger på 1030 dekar matjord. Både i et beredskapsperspektiv og i en situasjon hvor norsk matproduksjon skal økes, blir det helt feil å bruke noe av den beste matjorda til andre formål enn matproduksjon.

I perioden 2005 – 2012 har det fulldyrka arealet i Norge gått ned med vel 500.000 daa, importen av kraftfôrråvarer har økt med 250.000 tonn, arealproduktiviteten har stagnert og produksjonen av husdyrprodukter har, foruten produksjonen av svin og fjørfe, vært stabil. Samtidig har folketallet i Norge økt med 450.000 mennesker. I sum bidrar dette til at den nasjonale matvareberedskapen har blitt svekket i perioden. Selv om årets jordbruksoppgjør var et steg i riktig retning, vil det neppe være nok til å snu utviklingen bl.a. mht arealnedgang og import av kraftfôrråvarer.

NBS arbeider for at beredskapsperspektivet får en større plass i utformingen av landbrukspolitikken framover. Opprettelse av kornlagre er viktig. Sterkt jordvern er viktig. Det må legges til rette for økt matproduksjon på norske ressurser over hele landet. Beredskapslager for mat er viktigere å ha enn et forsvar!

Read Full Post »

Mandag kunne man lese en kronikk i Nationen som trekker fram matproduksjonen som en del av Norges samlede beredskap. Kronikken var skrevet av forsvarssjef Harald Sunde og landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er glad for budskapet i kronikken, hvor det blant annet tas til orde for å gjenopprette norske beredskapslagre for matkorn. Dette har NBS vært en pådriver for i flere år.

De tre viktigste forutsetningene for nasjonal matsikkerhet er gjennom St. meld.9, 2011-2012 definert som ”kontinuerlig produksjon av mat, ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget og et velfungerende handelssystem”. I meldinga er det overordnede målet at den landbaserte matproduksjonen i Norge skal økes i takt med etterspørselen fra en økende befolkning.

For å få til dette må landbrukspolitikken til enhver tid bidra til at areal holdes i hevd, at det legges til rette for god agronomi, at jordbruksarealet kan øke samtidig som at det sikres nok arbeidskraft til å forvalte arealet på en god måte. Spesielt må distriktsjordbruket få større oppmerksomhet, fordi det er her mesteparten av de ledige ressursene for økt matproduksjon finnes.

I tillegg er et sterkt jordvern nødvendig, noe som i senere tid har blitt aktualisert gjennom IKEA- saken i Vestby og Trondheim kommunes ønske om å bygge boliger på 1030 dekar matjord. Både i et beredskapsperspektiv og i en situasjon hvor norsk matproduksjon skal økes, blir det helt feil å bruke noe av den beste matjorda til andre formål enn matproduksjon.

I perioden 2005 – 2012 har det fulldyrka arealet i Norge gått ned med vel 500.000 daa, importen av kraftfôrråvarer har økt med 250.000 tonn, arealproduktiviteten har stagnert og produksjonen av husdyrprodukter har, foruten produksjonen av svin og fjørfe, vært stabil. Samtidig har folketallet i Norge økt med 450.000 mennesker. I sum bidrar dette til at den nasjonale matvareberedskapen har blitt svekket i perioden. Selv om årets jordbruksoppgjør var et steg i riktig retning, vil det neppe være nok til å snu utviklingen bl.a. mht arealnedgang og import av kraftfôrråvarer.

NBS håper at beredskapsperspektivet får en større plass i utformingen av landbrukspolitikken framover. Dette må imidlertid ikke bare begrense seg til opprettelse av kornlagre, men også gjennom et sterkt jordvern og at det legges til rette for økt matproduksjon på norske ressurser over hele landet.

 

Read Full Post »