Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘handel’

Globalisering og handel  –  Muligheter for Norge i handelspolitikken 

 Meld. St. 29 (2014 – 2015)

 Norsk Bonde- og Småbrukarlag viser til kapittel 8 i meldingen. Utsagnene som er presentert om norsk jordbruk og næringsmiddelindustri vitner dessverre om et gammeldags og svært tradisjonelt syn på denne næringen. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er oppriktig bekymret for regjeringens ambisjonsnivå på vegne av norsk jordbruk og foredlingsindustri. Det er grunn for å minne om at matindustrien har en årlig produksjonsverdi på over 130 mrd. kroner og med det utgjør en stor andel av norsk fastlandsindustri. I en slik sammenheng blir det helt feil å framstille norsk jordbruk som en snever og isolert sektor i norsk næringsliv.

Norsk jordbruk har en del naturgitte forutsetninger som setter helt klare begrensninger for hva som kan produseres. I tillegg er norsk jordbruk like sterkt påvirket av det nasjonale lønns- og prisnivået som andre sektorer er. I sum fører dette til at norsk jordbruk ikke kan konkurrere med importerte jordbruksprodukter på pris. Norsk jordbruk er avhengig av et tollvern for å sikre avsetning av norsk jordbruksprodukter på det innenlandske markedet og effektive markedsordninger med ulike tiltak for å kunne balansere tilbud og etterspørsel i det samme markedet.

Verden preges av økende sikkerhetspolitiske utfordringer, økende migrasjon og framfor alt, den økende bekymringen knyttet til konsekvensene av klimaendringene som observeres daglig. Klimaendringene utgjør en stor trussel for matproduksjonen i store deler av de befolkningstette områdene i verden, noe FNs klimapanel advarer stadig sterkere om.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener regjeringen burde vektlagt sammenhengen mellom nasjonal matproduksjon, nasjonal matsikkerhet og matvareberedskap og utsiktene til forstyrrelser i den internasjonale matproduksjonen på en helt annen måte enn det er gjort i meldingen. Det er all grunn til å huske på at Norge importerer langt over halvparten av det norske forbrukere konsumerer hver dag. Dette faktum må også prege den norske regjeringens holdning til å videreføre, og helst øke, den nasjonale matproduksjonen. Da kan en ikke bare «følge strømmen» og hovedsporet for handelspolitiske forhandlinger som ble utformet på 1980- og 1990-tallet.

Oppsummert kan dette sammenfattes slik:

  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter bestrebelsene på å få til regelverk for handel som kan forebygge og forhindre alvorlige matkriser, men en må i denne sammenheng ta inn over seg de internasjonale utviklingstrekkene som er vist til over.
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag registrerer at regjeringen er villig til å ofre «defensive» interesser på jordbruksområdet til fordel for «offensive» interesser for landet generelt og på enkeltområder. Et slikt handlingsrom er Norsk Bonde og Småbrukarlag ikke villig til å gi regjeringen, fordi definisjonen av hva som kan være defensive og offensive interesser er ukjent. Dessuten kan ikke livsnødvendig matproduksjon ofres i bytte for rammevilkår til andre næringer.
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil peke på den helt avgjørende betydningen et effektivt tollvern og næringsstøtte har for opprettholdelse av et norsk jordbruk på dagens nivå. Det vil være naivt å tro at målsettingen om økt norsk matproduksjon kan oppnås samtidig som beskyttelsen av norsk jordbruk svekkes.
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener at påstanden om at åpnere handel med landbruksvarer internasjonalt bedrer matsikkerheten og løfter U-land ut av fattigdom er sterkt diskutabel, primært fordi mange U-land kan få sin «kortreiste» produksjon utkonkurrert og redusert av «langreist» import fra land med stor volumproduksjon til lave enhetspriser.
  • Norsk Bonde og Småbrukarlag støtter opp om internasjonale initiativ for å begrense bruken av eksportrestriksjoner som utkonkurrerer vareproduksjon av viktig betydning for mottakerlandene. For Norges del vil en ensidig fjerning av eksportstøtte i første rekke ramme produksjonen av mjølk og kjøtt. Det må være en helt klar forutsetning for å gjøre slike begrensninger at Norge ikke innrømmer ensidige reduksjoner uten å få noe igjen for disse. I klartekst betyr det at slike begrensinger må gjennomføres over en viss tidsperiode og at tollvernet, slik vi kjenner det i dag, må videreføres. Dette prinsippet må for øvrig også legges til grunn i de pågående Art. 19 forhandlingene med EU.

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil avslutningsvis be Stortinget om å bidra til:

  • En økning i norsk matproduksjon på norske ressurser over hele landet
  • En omlegging av norsk næringsliv mot en «grønn» økonomi, basert på mat- og energiproduksjon fra et samlet norsk landbruk

 

 

Read Full Post »