Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘høyre’

Hvor lenge skal Høyre og Frp – regjeringen få drive overgrep mot lokalbefolkningen?

 SKADEPOTENIAL OG ALVORLIGHETSGRAD IKKE STORT NOK

 sier Høyrestatsråd Vidar Helgesen som begrunnelse for at Høyre/FrP – regjeringen ikke gir tillatelse til å skyte fire ulveflokker i Hedmark.

Dette er direkte feil og hjerteskjærende vondt for alle som lever i, av og for utmarka og utmarksnæringene.

 «Høyre og FrP- regjeringen skjønner ingenting», er omkvedet blant skadelidende.

 Hvor lenge skal Høyre og Frp – regjeringen få drive overgrep mot lokalbefolkningen?

 Det er ikke bare beitedyr (storfe og småfe) – det er all forvaltning og høsting av vår fornybare ressurs i skog og fjell – jakt, hytteutleie, bær, sopp, friluftsliv, trygghet, rødlista plantearter, livskvalitet osv.

 Det er snakk om svært store og alvorlige skader allerede.

 Nå må Stortinget reagere og vise ansvar! Dette er et brudd på «ulveforliket»!

Read Full Post »

Høyre må sette seg ned under møtet og lese sitt eget valgprogram

 Her er er sitat fra Høyre sitt program Stortingsvalget

  • Legg merke til siste punkt: Å redusere bestandsmålet for ulv, og det kommer vi til å kjempe for i neste runde når bestandsmålet for ulv skal diskuteres

Hvem tapte Høyre for i Regjeringa da?

 Tapte Høyre for FrP?

 Sitat fra Høyres valgprogram

 Rovvilt

For Høyre er det viktig at all forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap, lokal forvaltning, respekt for eiendomsrett og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet.

Høyre mener at rovdyrene er en naturlig del av norsk natur og at disse skal forvaltes på en forsvarlig måte. Høyre vil sikre levedyktige bestander av de store rovviltartene bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn i samarbeid med alle våre naboland, innenfor artenes naturlige utbredelsesområde.

Norge har et selvstendig ansvar for å bidra til å sikre overlevelsen til ulv i Skandinavia. Dette følger både av Bern-konvensjonen og av en namsrettsdom i 2000. I dette ligger på den ene side at Norges ansvar ikke kan overlates til naboland, mens dette på den annen side innebærer at Norge ikke alene har ansvaret for å sikre overlevelsen til ulv. I en presisering fra Bern-sekretariatet i forbindelse med rovviltmeldingen i 1997 heter det videre at Norge har et selvstendig ansvar for den enkelte art som ikke kan overlates til et naboland.

Høyre bygger samtidig sin rovviltpolitikk på respekt for de som lever og oppholder seg i rovviltbelastede områder. Det er nødvendig dersom man skal få aksept for at vi har ansvar for å ha og forvalte rovviltbestander innenfor våre grenser.

Privat eiendomsrett, lokalt selvstyre, kamp mot statlig overstyring og statlig byråkrati er en viktig del av Høyres politikk. Mange av disse elementene kommer også til syne i rovviltpolitikken. Fortvilelsen hos folk som lever i rovviltbelastede områder over at de ikke blir respektert av forvaltningen er medvirkende til det sterke konfliktnivået i rovviltpolitikken. Rettigheter som går tapt som følge av rovdyrpolitikken, må etter Høyres mening erstattes fullt ut. Det er også grunnleggende for Høyre at mennesker må få en rett til å forsvare seg selv og sin eiendom. Dette må inkludere hund.

Staten må erstatte reelle tap av beitedyr som følge av rovvilt, samtidig som ordningene må stimulere til forebyggende tiltak og eventuelt driftsomlegginger i de mest utsatte områdene. Rovdyrforvaltningen må i stor grad baseres på lokalt skjønn og lokal utøvelse av myndighet innenfor nasjonale bestandsmål, Det skal ikke skal være rovvilt som representerer skadepotensial i prioriterte beiteområder og kalvingsområder for tamrein.

Det ble sommeren 2011 inngått et tverrpolitisk forlik mellom alle partiene på Stortinget om rovviltpolitikken. I forliket ble det slått fast at norsk rovviltforvaltning skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette. All forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Videre skal det legges vekt på regional forvaltning, respekt for eiendomsretten, og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet.

Høyres løsninger:

  • Rovdyrene er en naturlig del av norsk natur og at disse skal forvaltes på en forsvarlig måte. Høyre vil sikre levedyktige bestander av de store rovviltartene bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn i samarbeid med alle våre naboland, innenfor artenes naturlige utbredelsesområde
  • Respekt for de som lever og oppholder seg i rovviltbelastede områder. Det er nødvendig dersom man skal få aksept for at vi har ansvar for å ha og forvalte rovviltbestander innenfor våre grenser
  • Å sikre en sterkere lokal forvaltning for å få ned konfliktnivået i områder med rovdyr, og det fikk vi gjennomslag for. Forliket innebærer lavere bestandsmål for bjørn og sterkere lokal forvaltning. Dette vil bidra til å dempe rovdyrkonflikter
  • Å redusere bestandsmålet for ulv, og det kommer vi til å kjempe for i neste runde når bestandsmålet for ulv skal diskuteres

Read Full Post »