Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘hvitt kjøtt’

Norsk Bonde- og Småbrukarlag arbeider for et mer miljø- og klimavennlig jordbruk. Vi vil bedre produksjonsmåten for å ivareta folkehelse, dyrevelferd, klima og miljø. Derfor hilser vi debatten som Civita reiser om klima og matproduksjon velkommen.

Men Civita må slutte med feilinformasjon!

Det hevdes at Civita vil tvinge norske bønder til å ta mer hensyn til miljøet i produksjonen av matvarer. Det er ikke noe annet vi bønder og småbrukere vil enn å produsere maten på en miljøvennlig og bærekraftig måte. Vi bønder vet at vi må ivareta og samspille med miljøet for å opprettholde og forbedre vekstgrunnlaget for kommende avlinger. Gjennom generasjoner har den norske bonden ønsket å overføre eiendommen i bedre stand til etterkommerne. Nærmere bærekraftig utvikling kommer man vel neppe.

Civita reiser svært viktige spørsmål om klima og matproduksjon. Derfor må utfordringene belyses på en langt mer grundig måte enn det som Civita hittil har gjort.

Hvorfor er ikke fullstendig klimaregnskap beregnet og fremstilt for produksjon av rødt og hvitt kjøtt?

Hvorfor fremmes det ikke forbedrede produksjonsmåter for både rødt og hvitt kjøtt?

Hvorfor fremmes ikke endrede rammevilkår som gjør at vi bønder skal få lov til å produsere mer miljøvennlig og klimavennlig både hva angår rødt og hvitt kjøtt?

Civita setter rødt og hvitt kjøtt opp mot hverandre. I stedet burde Civita problematisert rundt produksjonsmåten av kjøttslagene for å gjøre den mer klima- og miljøvennlig og for samtidig at folke- og dyrehelsa blir forbedret.

Civita tar også i denne sammenheng til orde for at den norske borgeren skal få ta informerte valg ved kjøp av mat. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er for at all mat skal merkes bedre, der også produksjonsmåten inngår i tillegg til fullstendig innholdsfortegnelse.

Civita løfter frem teknologiutvikling som et element. Dette er flott! Det er på høy tid at norske myndigheter blir opptatt av hensiktsmessig, fremtidsrettet og «intelligent» teknologi for biologisk produksjon. Har Civita konkrete forslag til hvordan dette kan gjøres?

Det er mange sider ved matproduksjon, klima og miljø som ikke er blitt berørt her. Hva med f.eks. at bønder kjører gras og gjødsel over stadig større avstander sett i et klimaperspektiv? For noen en avstand som tilsvarer f.eks. Molde-Marokko? Hva med klimaeffekten av transport av soya og andre fôrråvarer i en økende andel til norske husdyr? Hva med klimaeffekten av all regnskogen som er blitt hogd og må hogges for å produsere soya?

Jordbrukets klimaeffekt er ikke ubetydelig, og må tas på alvor. Det er viktig å se hele bildet og virkemidlene må være målrettede og gi korrekt effekt.

På denne bakgrunn ønsker Norsk Bonde- og Småbrukarlag et møte med Civita for å drøfte hva vi i felleskap kan gjøre innen området klima, miljø og matproduskjon!

Read Full Post »