Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘importvern’

Et styrket tollvern trygger viktige samfunnsinteresser og er av stor betydning både for forbrukeren og for bøndene.

Det er den stadig økende importen av vanlig gulost til industri og dagligvare som svekker norsk mjølkeproduksjon, ikke importen av «spesialoster». Derfor er oster som bl.a. Camembert, Brie, Parmesan, Roquefort og Gorgonzola ikke omfattet av prosenttoll, den såkalte ostetollen.

Importvernet bidrar til at vi fortsatt kan ha mjølkeproduksjon i Norge, og mange bønder kan produsere et stort antall av norske oster i skog- og fjellbygdene. Det blir større utvalg av oster i Norge. Enda flere forskjellige oster blir det i fremtiden dersom rammebetingelsene for norsk matproduksjon for øvrig forbedres.

Generelt er Norge et svært åpent land når det gjelder handel med mat. Omlag 60 land møter ikke tollbegrensinger når de ønsker å eksportere mat til Norge. Tollsatsene høye for varer som produseres i Norge, og lave eller ikke eksisterende for varer vi ikke produserer. Den gjennomsnittlige tollen på importerte jordbruksvarer til Norge er på 4 %. Importen i 2013 er ventet å havne på om lag 45 mrd kroner, nesten en tredobling fra år 2000, hvorav 70 – 80 % kommer fra EU.

Norsk landbruk og landbruksbasert matindustri er en av Norges største næringer og sysselsetter omkring 90 000 mennesker, og 40 % av norsk melkeproduksjon går med til å lage ost. Den stadig økende importen er til hinder for å øke både matproduksjonen og verdiskapingen i primærjordbruket og matindustrien, på tross av befolkningsvekst og økt etterspørsel. Dette gjorde det helt nødvendig å legge om fra kronetoll til prosenttoll på noen utvalgte oster.

Innføringen av ostetollen handler først og fremst om å bedre rammebetingelsene for norsk landbruk og matindustri. Det tradisjonelle landbruket er dessuten en forutsetning for at småskalaproduksjon skal kunne vokse fram. Når rammebetingelsene for norsk melkeproduksjon blir dårligere, vil det også gå ut over de om lag 190 små osteprodusentene i Norge.

Den nye Regjeringen har blant sine viktige satsingsområder valgt å sette fokus på å løfte konkurransekraften for næringslivet i fastlands-Norge, og å sikre næringslivet over hele landet gode rammebetingelser. Dersom regjeringen mener alvor med dette, og dersom det fortsatt er flertall på Stortinget for å øke norsk matproduksjon, slik det var ved behandlingen av stortingsmeldingen om landbruk i 2012, vil det være svært uklokt å svekke importvernet.

Reklamer

Read Full Post »