Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘krav’

Den nye stortingsmeldinga om landbruks- og matpolitikken er snart ferdigstilt. Norsk Bonde- og Småbrukarlag håper at regjeringen gjennom meldinga viser klare og forpliktende målsetninger for hvordan landbruket i Norge skal se ut i framtida.

Siden år 2000 har 630 000 dekar fulldyrka jord gått ut av drift, blitt omdisponert eller nedbygd i Norge. Av dette er om lag 300 000 dekar kornarealer. I 2011 beslaglegger vi 2,5 millioner dekar jord i utlandet for å skaffe fôr til egne dyr. I år 2000 var dette tallet 1,5 millioner dekar. I år 2000 importerte vi landbruksvarer til Norge for 16,5 mrd kroner. I 2010 var dette økt til 35 mrd kroner. 67 % av importen kommer fra EU, mens bare 1,1 % kommer fra land som eksporterer tollfritt til Norge, herunder de såkalte MUL-landene. Denne utviklingen viser tydelig at Norge blir mer og mer avhengige av import, og at vi i mindre og mindre grad bruker egne ressurser til å produsere mat. På lengre sikt betyr dette at vi gir fra oss kontrollen over egen matforsyning.

Ifølge SSB kommer det i 2030 til å være en million flere nordmenn enn i dag. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har selv uttalt at det er en målsetning å øke matproduksjonen i Norge i takt med befolkningsveksten. Dette er en målsetning Norsk Bonde- og Småbrukarlag deler med Brekk. Vår overordnede målsetning med landbruksmeldingen er økt norsk matproduksjon på norske ressurser – over hele landet. Skal vi klare dette, er følgende nødvendig:

– Det må innføres et nydyrkingsprogram slik at produksjonsøkningen i størst mulig grad kan skje på norske ressurser. Investering i egen evne til å produsere mat er en svært viktig samfunnsoppgave. Det er neppe klokt å overlate det mest fundamentale behovet vi har, behovet for mat, til en ukjent aktør eller markedsmekanisme ute i verden.

– Det må innføres tilskudd til grøfting og profilering slik at produktiviteten på de arealene vi har, kan økes.

– Tollvernet må utnyttes slik at bøndene kan få bedre betalt for produktene sine. Eksempelvis bør det legges om fra kronetoll til prosenttoll på ost.

– Inntektene i jordbruket må opp på nivå med sammenligningsgruppen, slik at jordbruket blir et attraktivt yrkesvalg for ungdom, og slik at bøndene kan gjennomføre fornuftige investeringer.

Dette er tiltak som er fullt gjennomførbare og som vil bidra til økt matsikkerhet, økt inntekt, bedre ressursbruk og økt rekruttering til landbruket.

Et punkt som har vært hyppig debattert i forbindelse med den nye stortingsmeldinga, er investeringer i jordbruket og behovet for en investeringspakke. Det er svært viktig at det investeres i landbruket og at landbruket fornyer seg. En næring som slutter å investere, er en døende næring. Men årsaken til at investeringsnivået i landbruket er lavere enn hva det er behov for, er ikke fraværet av en investeringspakke. Det er fraværet av lønnsomhet i produksjonene. Ved å innføre investeringspakke løser man altså ikke problemet, bare en sideeffekt av det. De fleste landbruksproduksjonene i Norge er regulerte slik at produksjonen skal tilpasses det begrensede innenlandske markedet. Ved å innvilge en storstilt investeringspakke, kan en dermed se for seg to mulige utganger: den ene er at produksjonsnivået forblir på samme nivå som i dag, men på langt færre bruk, altså ytterligere strukturrasjonalisering. Den andre er overproduksjon, prisfall på produktene og dårligere økonomi for bonden. Jeg mener at det er inntekt, prinsippet om at en investering skal bære seg selv og ressursgrunnlaget på egen gård som bør være avgjørende for hvilke investeringer som gjennomføres. Derfor må inntektene i jordbruket opp.

NBS har ikke som krav eller mål til den nye meldinga at Norge skal kutte all import av landbruksvarer og kraftfôrråstoff. Men vi forventer at regjeringen gjennom stortingsmeldinga har tatt stilling til om den norske matproduksjonen skal økes på norske eller utenlandske ressurser. Vi forventer også at regjeringen viser vilje til å tette inntektsgapet mellom jordbruket og sammenligningsgruppa. Dette er avgjørende for å skape optimisme, framtidstro og bærekraft i landbruket framover.

Merete Furuberg

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Read Full Post »