Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘matindustri’

Det såkalte Markedsbalanseringsutvalget har i dag overlevert sin rapport til landbruks- og matministeren. Utvalget konkluderer med at eksisterende markedsordninger fungerer etter hensikten ved at ordningene både sikrer avsetning for bondens produkter til riktige og forholdsvis stabile priser og samtidig sikrer norske forbrukere tilgang på et mangfold av gode norske matvarer. Markedsordningen bidrar til å dempe produksjonsrisikoen hos bonden slik at matindustrien og forbrukeren får de produktene de etterspør. Rapportens evaluering viser at markedsordningene, og spesielt mottaksplikten er viktig for at vi skal ha et landbruk over hele landet, slik Stortinget har bestemt. Et stort flertall av utvalgets medlemmer slår fast at det også vil være behov for markedsordninger framover.

  • Jeg er svært glad for at utvalget har kommet til slike konklusjoner sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ann Merete Furuberg.  Det er variert produksjon i hele landet som sikrer mangfold av varer og lokale spesialiteter. Bønder og småbrukere er avhengig av avsetningssikkerhet og en viss prisstabilitet for å tørre å satse både ved utbygging og ved videreforedling

Utvalget er delt i tre mht. å anbefale forslag til hvordan markedsordningene skal innrettes for framtida. Jordbrukets representanter i utvalget har foreslått et alternativ som innebærer en «modernisert» videreføring av dagens samvirkebaserte markedsordninger. Moderniseringen vil gjøre ordningene enda mer konkurransenøytrale og åpne enn i dag, bl.a. ved at en del beslutninger vil flyttes over fra samvirkene til Landbruksdirektoratet/Omsetningsrådet. Dette alternativet innebærer videreføring av prisforhandlinger i jordbruksavtalen og at mottaks- og forsyningsplikten videreføres som i dag samt at det operative ansvaret for markedsreguleringen fortsatt vil ligge til de produsenteide samvirkeorganisasjonene i jordbruket.

  • Alternativet beskriver en enkel, billig og ubyråkratisk løsning som er mer åpen enn dagens modell og som imøtekommer bondens behov for sikker avsetning til stabile priser. – Dette vil også forbrukeren tjene på, sier Ann Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Et annet alternativ er det såkalte bransjealternativet som innebærer bransjestyrte markedsordninger, styrt og koordinert av et utvidet Omsetningsråd og der samvirke ikke lenger har rollen som markedsregulator. Alternativet framstår ikke som noen forenkling av dagens ordninger og vil i tillegg redusere bondens innflytelse til fordel for matvareindustrien. Det er også foreslått et tredje alternativ som i praksis vil innebære full avvikling av de markedsordningene en har i dag og der tilbud og etterspørsel i markedet vil bestemme priser og tilgjengelighet på en bestemt vare.

Read Full Post »

Møte med Orkla

Norsk Bonde- og Småbrukarlag hadde fredag møte med Orkla for å diskutere utfordringer i verdikjeden for mat. Særlig ble den landbrukspolitiske situasjonen og den såkalte RÅK- ordningen diskutert.

RÅK- industrien er en svært viktig avtaker av norske jordbruksvarer. 72 prosent av det norske matkornet, og 14 prosent av all norsk melk er råvarer til RÅK- industrien. Det er 13.700 sysselsatte i den delen av RÅK- industrien som bearbeider jordbruksvarer, og omsetningen i denne delen av matindustrien ligger på om lag 27 mrd. kroner. Slik sett er norsk jordbruk og matindustri i et skjebnefellesskap når det gjøres endringer i landbrukspolitikken. 

 – Det er svært viktig at det legges til rette for forutsigbare rammebetingelser dersom norsk matindustri skal kunne konkurrere på like vilkår med utenlandske bedrifter. I denne sammenhengen er det viktig at det er bred politisk enighet om RÅK- ordningen, sier konserndirektør i Orkla, Håkon Mageli (bildet), som deltok på møtet med NBS.
Orkla er en del av den såkalte Matindustrialliansen, som i tillegg består av Nortura, Mills, Kavli, Tine og Hansa/Borg bryggerier, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NHO Mat og Landbruk og NHO Mat og Drikke. I plattformen til Matindustrialliansen heter det at alliansen bl.a. vil jobbe for en effektiv og framtidsrettet verdikjede, et forutsigbart og robust importvern og en RÅK- ordning som sikrer konkurransekraft.
– Norsk jordbruk og matindustri er avhengige av mange av de samme virkemidlene for at verdikjeden for mat skal kunne vokse i framtida, og for at vi skal kunne øke norsk matproduksjon, slik regjeringen og Stortinget ønsker. Det er derfor svært positivt at Orkla og Matindustrialliansen er tydelige på at viktige bærebjelker i landbrukspolitikken, som f.eks. tollvernet må videreføres, sier Olaf Godli, generalsekretær i NBS.

På møtet deltok Håkon Mageli og Nils Kristian Nersten fra Orkla, og Olaf Godli, John Petter Løvstad og Einar Meisfjord fra NBS.  

RÅK står for råvarepriskompensasjon, og RÅK- ordningen har som hensikt å utligne for råvareprisforskjeller for produksjon foretatt i Norge og tilsvarende produksjon utenlands, slik at det er full konkurranse på produksjonen av RÅK- varer. Produksjonen av flere jordbruksvarer i Norge er beskyttet mot importkonkurranse gjennom tollvernet, mens det er utstrakt handel mellom Norge og EU av RÅK- varer. Handelen med RÅK- varer er regulert i EØS- avtalens protokoll 3. Eksempler på RÅK – varer er pizza, sjokolade, ulike typer pålegg, etc.

Read Full Post »