Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘matjord’

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Natur og Ungdom til felles aksjon for å verne om matjorda.

 

«Denne beslutningen kan Natur og Ungdom og Norsk Bonde- og Småbrukarlag rett og slett ikke akseptere. Befolkningsøkningen i Stor-Trondheim vil tilsi at det blir 50 000 flere i 2030, men løsningen på boligmangelen er ikke å ødelegge mulighetene vi har til å produsere mat. Det at denne arealplanen i det hele tatt ble godkjent av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, viser rett og slett dårlig prioritering og manglende ansvar» raser Anniken Wullum, medlem av Jordbruksutvalget i Natur og Ungdom og  Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

Etter bystyrets behandling av ny arealplan, har Trondheim kommune blitt Norges dårligste jordvernskommune. Kommuneplanen og den tilhørende arealplanen er blant de viktigste sakene bystyret håndterer. I arealplanen blir det fastsatt hvor det skal bygges bosteder, hvor det skal være næringsareal, kollektivårer og offentlige bygg. Arealplanen blir behandlet hvert 4. år, og skal være med å legge grunnlaget for utbygging av nye arealer, jordvern og lignende fram til neste behandling av planen. Trondheim er en by i rask vekst, i likhet med de øvrige storbyene i Norge. Fortsetter det som nå får Trondheim 50 000 nye innbyggere før år 2030. Den enkleste måten å skaffe nye byggeklare felt på, er å omdisponere bynære jordbruksområder, og det er denne løsningen bystyret legger opp til. Dette ville ikke flertallet av instansene være med på, og arealplanen ble klagd opp til miljøvernminister og landbruksminister.

 

«Siden 1993 har nær 10 000 dekar dyrka jord og over 6 000 dekar dyrkbar jord årlig blitt omdisponert til andre formål enn matproduksjon. Fra ett dekar kornjord får vi omtrent 1000 brød i året. Siden 1993 har vi i Norge med andre ord bygd ned produksjonsarealet til over 300 millioner brød. De tre formålene som bygger ned mest matjord er boliger, næring og samferdsel» sier  Anniken Wullum og Merete Furuberg.

 

Det er akutt boligmangel i Trondheim, men konsekvent nedbygging av matjord bør ikke være løsningen. Du kan ikke løse et problem ved å erstatte det med et annet. Vi kan kanskje stilne den akutte boligmangelen, men kommer til å få store, negative konsekvenser på lang sikt. Bygger vi ned jordbruksområdene, er grunnlaget for lokal matproduksjon tapt for alltid. Ved nedbygging ødelegger vi jordens muligheter til rekreasjon, og dermed muligheten jorda har til å ta opp i seg ny næring. Dette er ødeleggende for områdets eventualitet til å fortsette som dyrkingsområde. Man må da i stedet, av mangel på gode, eksisterende dyrkingsområder, begynne å benytte nye, som ikke på langt nær har samme jordkvalitet og næringsomløp som den nedbygde. Dette fører ergo til en økt bruk av gjødsel, noe som i beste fall bare er miljøskadelig.

 

Et annet aspekt ved nedbyggingen av disse bynære jordbruksområdene, er de økte transportstrekningene man dermed trenger for å frakte maten fra jord til bord. Dette er en definitiv negativ miljøeffekt. Den gjennomsnittlige forbruker blir stadig mer opptatt av enkelte ønskede egenskaper hos maten de kjøper, deriblant kortreisthet. Det er derfor også et forbrukerøkonomisk aspekt ved denne nedbyggingsplanen.

 

Noe dyrkamark blir vi nødt til å omregulere. Trondheim har i flere år ført en fortettingspolitikk, blant annet for å redusere transportarbeidet. Men fortettinga har også sin pris, eplehager og andre pustehull forsvinner. Vi må anstrenge oss for at skadevirkningene blir så små som mulig. Tap av grønne områder har dessuten store negative følger for folkehelse og muligheten til rekreasjon. Det er derfor mange vanskelig prioriteringer som må gjøres, og hvis vi ikke er forsiktige kan det oftest bli de grønne områdene som taper.

 

«Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Natur og Ungdom krever at landbruks- og matministeren snur i sin beslutning. Konsekvensene av det Listhaug har godkjent, er langt utenfor fatteevne. Og for en signaleffekt! Bare så langt har vi i Trondheimsområdet bygd ned et produksjonsareal tilsvarende 300 millioner brød. Vi trenger ikke færre brød, men en bedre prioritering!» utdyper Anniken Wullum og Merete Furuberg.

 Kontaktpersoner:

Merete Furuberg, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, 90 16 30 92

Annikken Wullum, Natur og Ungdom, 98607823

Read Full Post »

-Roar Flåthens utspill om å bygge boliger på matjord framstår som usedvanlig korttenkt, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

I Dagsrevyen på NRK 1 mandag 20. august tar LO- leder Roar Flåthen til orde for å ta i bruk jordbruksarealer til boligbygging. Flåthen sier at man ”i noen sammenhenger må man sannsynligvis også ta noe dyrka mark eller områder som er definert som jordbruksareal. Det er en del jordbruksarealer som ikke blir forvaltet ordentlig heller, som godt kunne gått til boligbygging.”
 

FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, meldte nylig at verden kan stå overfor en ny matkrise. Matprisene økte internasjonalt med 6 % i juli, og økningen skyldes svært dårlige maisavlinger i USA og utsikter til dårlige hveteavlinger i Russland. Russland, hvis jordbruksareal har falt med 9,8 millioner hektar siden 2008, vurderer nå eksportforbud på hvete for andre gang på få år. Med tanke på at verden vil ha 2 milliarder flere innbyggere å mette innen 2050, viser dette hvor viktig det er at hvert enkelt land tar ansvar for å øke egen matproduksjon og tar vare på produksjonsarealene. De internasjonale forholdene var også bakteppet da regjeringen i fjor la fram sin stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken. Meldinga, som ble vedtatt av Stortinget i april, slår fast at norsk matproduksjon skal økes med 20 % de neste 20 årene. For å klare dette, må vi både øke produktiviteten på eksisterende arealer og øke jordbruksarealet, som bare utgjør 3 % av alt areal i Norge.
 

På bakgrunn av dette framstår Flåthens forslag om å bruke matjord til boligutbygging usedvanlig korttenkt. Flåthen har i og for seg rett i at en del jordbruksarealer ikke blir forvaltet optimalt i dag, men dette legitimerer ikke å bruke jorda til boligbygging. Da burde man heller ta til orde for produktivitetsfremmende tiltak som kan bidra til at norsk matproduksjon kan økes slik Stortinget har vedtatt.
 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er helt enige med Flåthen i at vi trenger flere boliger til en økende befolkning. Vi mener imidlertid at Flåthen bør kunne argumentere både for økt matproduksjon og flere boliger. Begge deler vil være svært viktige for Norge i fremtiden.
 

Merete Furuberg

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 

Read Full Post »