Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘matkrise’

-Roar Flåthens utspill om å bygge boliger på matjord framstår som usedvanlig korttenkt, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

I Dagsrevyen på NRK 1 mandag 20. august tar LO- leder Roar Flåthen til orde for å ta i bruk jordbruksarealer til boligbygging. Flåthen sier at man ”i noen sammenhenger må man sannsynligvis også ta noe dyrka mark eller områder som er definert som jordbruksareal. Det er en del jordbruksarealer som ikke blir forvaltet ordentlig heller, som godt kunne gått til boligbygging.”
 

FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, meldte nylig at verden kan stå overfor en ny matkrise. Matprisene økte internasjonalt med 6 % i juli, og økningen skyldes svært dårlige maisavlinger i USA og utsikter til dårlige hveteavlinger i Russland. Russland, hvis jordbruksareal har falt med 9,8 millioner hektar siden 2008, vurderer nå eksportforbud på hvete for andre gang på få år. Med tanke på at verden vil ha 2 milliarder flere innbyggere å mette innen 2050, viser dette hvor viktig det er at hvert enkelt land tar ansvar for å øke egen matproduksjon og tar vare på produksjonsarealene. De internasjonale forholdene var også bakteppet da regjeringen i fjor la fram sin stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken. Meldinga, som ble vedtatt av Stortinget i april, slår fast at norsk matproduksjon skal økes med 20 % de neste 20 årene. For å klare dette, må vi både øke produktiviteten på eksisterende arealer og øke jordbruksarealet, som bare utgjør 3 % av alt areal i Norge.
 

På bakgrunn av dette framstår Flåthens forslag om å bruke matjord til boligutbygging usedvanlig korttenkt. Flåthen har i og for seg rett i at en del jordbruksarealer ikke blir forvaltet optimalt i dag, men dette legitimerer ikke å bruke jorda til boligbygging. Da burde man heller ta til orde for produktivitetsfremmende tiltak som kan bidra til at norsk matproduksjon kan økes slik Stortinget har vedtatt.
 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er helt enige med Flåthen i at vi trenger flere boliger til en økende befolkning. Vi mener imidlertid at Flåthen bør kunne argumentere både for økt matproduksjon og flere boliger. Begge deler vil være svært viktige for Norge i fremtiden.
 

Merete Furuberg

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 

Read Full Post »

Image

Det er positivt at flere aviser bringer den alvorlige situasjonen verden står overfor, nemlig ei ny matkrise. Dette er utfordringer Norge må ta tak i. Imidlertid er ikke løsningen økt global frihandel, slik bl.a. lederartikkelen i Dagens Næringsliv tar til orde for mandag 23. juli.

Global frihandel av mat er negativt av flere grunner. For det første sikrer ikke fri flyt og mer handel over landegrensene verdens fattige mer mat. Ordningen er gunstigst for de rikeste landene og de rikeste innbyggerne. For det andre sikrer ikke lang transport av mat verken fersk mat eller spesielt god mat. Avstanden må være kortest mulig fra jord til bord for å sikre fersk og sunn mat som unngår lagringsskader og som ikke er tilsatt usunne lagringsstoffer for å tåle transporttid over store avstander. For det tredje stimulerer dette virksomheten til multinasjonale selskap og begunstiger deres handel og inntekt, noe som igjen går ut over lokale markeder. De fattige landene må få beholde maten sin sjøl – lokale bønder må få produsere til sine lokale markeder.

Løsningen på matkrisa er at alle land i verden øker sin sjølforsyningsgrad så langt råd er. Matsikkerhet og matsuverenitet må få økt fokus: et hvert land skal ha rett og plikt til i størst mulig grad brødfø egen befolkning på basismat. Lokal handel og lokale markeder må stimuleres, der det er kortest mulig avstand mellom matprodusenter og matkonsumenter.

Løsningen på matkrisa er ikke å ta maten fra hendene til fattige som sulter for så å transportere maten halve jorda rundt til de rikes bord!

Read Full Post »