Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Olavsrosa’

Kjære Hege og Helge!
Gratulerer med tildelingen av det nasjonale
kvalitetsmerket Olavsrosa!
Det er ei ære for meg å få hilse fra Norsk Bonde- og
Småbrukarlag!
Jeg er ydmyk og stolt over å få lov til å lede en
organisasjon som bl.a. arbeider for å fremme slik
virksomhet som dere har valgt som levebrød.

Dere, som Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke Olavsrosa
sier, viser veg til enestående opplevelser rotfestet i
den norske kulturarven.

Olavsrosa symboliserer stor respekt for fortida, men
også glede, nytte og spennende opplevelser i dag.

Det har dere fått til her!

Du fortalte meg, Hege at Glittersjå Fjellgård ligger på
760 moh på solsiden av
Murudalen, ved foten av Jotunheimen og med en
himmelsk utsikt til selveste Glittertind. Gården har
105 da dyrka mark, 360 da furuskog og 140 da med
inngjerdet beite. Dere har et stort tun mellom gamle
tømmerhus, en nybygget stall , håndlaftet gjestehus
og bryggerhus med kafeteria og vedfyrt bakerovn.
Rundt husene vrimler det av frittgående dyr,
hovedsakelig av gamle norske husdyreraser. I tillegg
har dere Shetlandsponnier og ”eventyrlige” hester.

Dere serverer kortreist og ureist mat! Og ofte lukter
nybakt brød fra bakerovnen vår

Dere var med å bygge opp, og drive Langedrag
Naturpark og Leirskole helt fra starten i 1978. Begge
er dere utdannet som lærer.

Helge har jobbet som leirkolelærer, som tømrer og
Snekker.

Dere har tatt initiativet til å etablere Jo Gjende-
trippelen. 3 årlige og uavhengige Jo Gjende-
arrangementer i hans egen ånd, og i et samarbeid
med aktuelle idrettslag og foreninger i Heidal, Sel og
Vågå. Målet er å skape lokal entusiasme og nasjonal
oppslutning, samt aktiviteter og inntekter for lokale
lag og bedrifter.

Dere uttrykker at arrangementene skal ha en
miljøvennlig og folkelig profil, baserts på Jo Gjende
sine sterke og klare holdninger til livet og naturen.

Dere ønsker å tilby en alternativ utfordring for folk
som liker å ha noe fysisk krevende mål å strekke seg
mot, en utfordring som motiverer til trening og sunn
livsførsel og en opplevelse som gir enestående
naturinntrykk, fellesskap og godt vennskap med
likesinnede.

Som Jo Gjende er dere blitt fjellfolk –
med naturforståelse, styrke, mot og utholdenhet
Dere viser respekt og ydmykhet for sammenhengen
og lovmessigheten i naturen.

Dette gir dere til gjestene som kommer hit til
Glittersjå fjellgård. Dette formidler dere og lærer bort
til elevene. Dere tilbyr alternativ skole og bruker
gården som læringsarena.

Dere fremstår som modell som på en helhetlig måte
kan bidra til å fremme helsen, miljøet og livskvaliteten
i fremtidens samfunn. Natur- og
kulturaktiviteter, opplevelser og deltakelse i et
inkluderende fellesskap bidrar til økt helse, trivsel,
mestring og funksjonsevne for mennesker.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) har arbeidet for
sunn matproduksjon og for å bedre bøndenes
rammebetingelser i 100 år. Det var inntekt,
folkeopplysning og samvirke som stod i sentrum da
organisasjonen ble stiftet på Eidsvoll, 21. juni i 1913.
100 år senere er dette fremdeles viktige oppgaver for
NBS. Det er i dag, som for 100 år siden, et stort behov
for å spre kunnskap om norsk matproduksjon. Det er
avgjørende, i et nasjonalt og globalt perspektiv, at vi
prioriterer økt norsk matproduksjon på norske
fornybare ressurser, over hele landet. Landets
matproduksjonsevne må styrkes!

I hundre for framtidas landbruk
Det er framtida for norsk matproduksjon og norsk
landbruk det handler om! Det handler om bosetting
og næringsvirksomhet over hele landet – produksjon
av gode, norske råvarer hos den enkelte bonde,
industriarbeidsplasser innen videreforedling av
bondens råvarer og alle tusener av arbeidsplasser som
er ringvirkningseffekten av landbruket. Det handler
om miljø og internasjonal solidaritet, det handler om
levende kulturlandskap og om levende bygder. Det
handler om hva slags landbruk og matproduksjon vi
skal ha i landet vårt!
Inntrykket er at Finansdepartementet, flere politiske
partier og krefter inne samfunnet for øvrig har et
ønske om å redusere bevilgningen til jordbruket mest
mulig. Inntektsvekst i jordbruket skal skje gjennom en
forsterket rasjonalisering, bygd på forutsetningen om
at stordrift vil gi reduserte enhetskostnader og
dermed større inntektsmuligheter for de bøndene
som er igjen. Dette er en feilslått forutsetning, bl.a.
fordi stordriftsfordeler sjelden oppnås i biologiske
produksjoner gjennom et lengre perspektiv og fordi
naturgitte forhold i Norge ikke gir stordriftsfordeler.
Regjering og Storting må prioritere matsikkerhet og
beredskap. Skal man få til det, må matproduksjonen
økes på norske ressurser – over hele landet. Og det vil
koste penger!

Kursendringen starter med premisset økt
matsikkerhet istedenfor dagens svekkede
matsikkerhet. Dette får konsekvens for
produksjonsmåte og spiseseddel.
Ny politikk og nye virkemidler må utvikles for å møte
disse utfordringene. Mange kritiserer norsk
landbrukspolitikk. Nå må vi over i fasen å konkretisere
og utvikle nye virkemidler for å løse utfordringene i
befolkningsvekstens og klimaendringens tid.

– Mat angår alle. NBS vil at alle skal engasjere seg i
hvordan den norske maten skal produseres i dag og i
framtiden

Kjære Hege og Helge!
Dere representerer verdier dagens samfunn og
ikke minst framtida trenger!

Glittersjå Fjellgård – navnet i seg sjøl sier mye!

Vi kan sjå, oppleve, nyte, drømme, føle, smake, gi oss
hen og beundre.

Her er en atmosfære og en varme som mer enn noe annet vitner om at her er lagt ned ressurser av kjærlighet til naturen, historia, kulturarven, dyra og matproduksjonen.

Igjen gratulerer med tildelingen av Olavsrosa – og
lykke til i framtida!

Read Full Post »