Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Orkla’

Møte med Orkla

Norsk Bonde- og Småbrukarlag hadde fredag møte med Orkla for å diskutere utfordringer i verdikjeden for mat. Særlig ble den landbrukspolitiske situasjonen og den såkalte RÅK- ordningen diskutert.

RÅK- industrien er en svært viktig avtaker av norske jordbruksvarer. 72 prosent av det norske matkornet, og 14 prosent av all norsk melk er råvarer til RÅK- industrien. Det er 13.700 sysselsatte i den delen av RÅK- industrien som bearbeider jordbruksvarer, og omsetningen i denne delen av matindustrien ligger på om lag 27 mrd. kroner. Slik sett er norsk jordbruk og matindustri i et skjebnefellesskap når det gjøres endringer i landbrukspolitikken. 

 – Det er svært viktig at det legges til rette for forutsigbare rammebetingelser dersom norsk matindustri skal kunne konkurrere på like vilkår med utenlandske bedrifter. I denne sammenhengen er det viktig at det er bred politisk enighet om RÅK- ordningen, sier konserndirektør i Orkla, Håkon Mageli (bildet), som deltok på møtet med NBS.
Orkla er en del av den såkalte Matindustrialliansen, som i tillegg består av Nortura, Mills, Kavli, Tine og Hansa/Borg bryggerier, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NHO Mat og Landbruk og NHO Mat og Drikke. I plattformen til Matindustrialliansen heter det at alliansen bl.a. vil jobbe for en effektiv og framtidsrettet verdikjede, et forutsigbart og robust importvern og en RÅK- ordning som sikrer konkurransekraft.
– Norsk jordbruk og matindustri er avhengige av mange av de samme virkemidlene for at verdikjeden for mat skal kunne vokse i framtida, og for at vi skal kunne øke norsk matproduksjon, slik regjeringen og Stortinget ønsker. Det er derfor svært positivt at Orkla og Matindustrialliansen er tydelige på at viktige bærebjelker i landbrukspolitikken, som f.eks. tollvernet må videreføres, sier Olaf Godli, generalsekretær i NBS.

På møtet deltok Håkon Mageli og Nils Kristian Nersten fra Orkla, og Olaf Godli, John Petter Løvstad og Einar Meisfjord fra NBS.  

RÅK står for råvarepriskompensasjon, og RÅK- ordningen har som hensikt å utligne for råvareprisforskjeller for produksjon foretatt i Norge og tilsvarende produksjon utenlands, slik at det er full konkurranse på produksjonen av RÅK- varer. Produksjonen av flere jordbruksvarer i Norge er beskyttet mot importkonkurranse gjennom tollvernet, mens det er utstrakt handel mellom Norge og EU av RÅK- varer. Handelen med RÅK- varer er regulert i EØS- avtalens protokoll 3. Eksempler på RÅK – varer er pizza, sjokolade, ulike typer pålegg, etc.

Read Full Post »