Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘renter’

Jordbruksinntektene ligger an til å øke med 827 millioner kroner fra 2014 til 2015. Knapt 600 millioner kroner skyldes rentenedgang. Det viser tall som i dag ble lagt fram av Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ). Tallene viser stor variasjon i inntektsutvikling mellom ulike produksjoner og bruksstørrelser.

De totale produksjonsinntektene (inkludert tilskudd) ligger an til å øke med 724 millioner kroner fra 2014 til 2015. Kapitalkostnader og ikke- varige produksjonsmidler (variable kostnader) ligger an til å øke med 476 millioner kroner. Når realrenten på lånt kapital ligger an til å gå ned med 579 millioner kroner, vil altså inntektene totalt sett øke med 827 millioner kroner.

Per årsverk betyr dette en inntektsvekst fra 2014 til 2015 på om lag 27.000 kroner målt som vederlag til arbeid og egenkapital inkludert inntektseffekten av jordbruksfradraget.

Referansebruksberegningene viser imidlertid at det er stor variasjon i inntektsutviklingen mellom både produksjoner og bruksstørrelser.

Som følge av fjorårets jordbruksavtale mellom regjeringen og støttepartiene, ligger melkebruk med 14 årskyr (referansebruk nr. 12) an til å få knapt 5.000 kroner mindre i tilskudd i 2015 enn i 2014. Melkebruk med 54 årskyr (referansebruk nr. 14) kan vente å få knapt ca. 50.000 kroner mer i tilskudd i 2015 enn i 2014. Se vedlegg.

  • Rentenedgangen er godt nytt for dem som har investert mye de siste årene. Likevel viser tallmaterialet med all tydelighet den politikkendringen som kom med fjorårets jordbruksavtale. Dette var en viktig årsak til at vi brøt fjorårets forhandlinger. Små og mellomstore bruk får mindre tilskudd, mens store bruk får mer. Det er negativt, særlig for distriktsjordbruket, hvor flertallet av de mindre gårdsbrukene befinner seg, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Ser en på den totale inntektsutviklingen for referansebrukene, er tendensen den samme; de største brukene øker sine inntekter forholdsvis mye, mens mindre bruk får en svakere inntektsutvikling. Særlig innenfor kornproduksjonen er inntektsutviklingen svak. Selv de største kornbrukene med over 800 dekar må belage seg på inntektsnedgang fra 2014 til 2015.

  • Med tanke på fjorårets jordbruksavtale er det ikke overraskende at kornøkonomien fortsatt svekkes. Dette må imidlertid snus dersom vi skal klare å øke kornproduksjonen i årene framover. Å øke kornproduksjonen er nøkkelen for å øke den totale norske matproduksjonen på norske arealressurser, avslutter Furuberg.

Read Full Post »