Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘rovviltskader’

Lokalbefolkningen og beitenæringa fortviler! Folk og fe er i fare!

I Hurdal, Gran, Toten flyter blodet. Dyr og mennesker lider! Stadig flere områder angripes! Dette må stoppes!

Rovviltforliket som ble vedtatt på Stortinget i 2011, kapittel 2.2.19, slår fast:

«Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein.»

Ulvene må tas ut!

Regjeringa må følge opp det som Stortinget har bestemt!

Med dagens hjelpemidler er det klart at skadevolder kan tas ut på noen få timer – om ikke annet hjelper, så sett inn politiets varmesøkende kamera, helikopter, droner e.l. Vi minner om at helikopter blir brukt ved merking.

Bekymringen for en utfordrende og blodig beitesesong ser ut til å stemme, og alle beitedyr er ikke engang sluppet på beite i områdene som nå er utsatt for ulveangrep, eller der beitesesongen enda ikke er startet. De neste dagene og ukene vil stadig flere dyr bli sluppet på utmarksbeite rundt om i landet. Dessverre blir ikke Gran, Hurdal og Toten de eneste beiteområdene som får besøk av «streifende» ungulver på vandring.

Nye områder uten erfaring med ulveskader og ulvejakt blir rammet, og apparatet rundt det fungerer ikke effektivt nok. De lokale skadefellingslaga gjør en kjempejobb, men mangler praktisk erfaring fra ulvejakt.

Det må lages en kriseberedskapsplan ved rovviltangrep i landets kommuner, der også tilbud om kyndig helsepersonell inngår!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber om at landets statsminister setter inn nødvendige tiltak når landets folk og fe er i fare!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever at regjeringa Solberg følger opp Stortingets vedtak!

Hilsen

Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (tlf 90 16 30 92)

 

Read Full Post »

Betydningsfull seier for norsk matproduksjon

Dommen må bli stående! Dommen betyr jo ikke annet enn at staten må betale for rovviltskadene som statens rovviltpolitikk påfører beitebrukerne. Dette er helt i tråd med stortingsvedtak, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Staten må nå erstatte alle tap utover normaltapet som rovvilttap, dersom staten ikke kan dokumentere andre dødsårsaker. Dette er konsekvensen av Ola Krokanns seier over Staten, fastslår Merete Furuberg.

Statens vedtak om å nekte Ola Krokann full erstatning for rovdyrtap ble i januar kjent ugyldig av Sør- Trøndelag tingrett. Staten anket saken til lagmannsretten, som 4. november forkastet anken.

I 2008 mistet Ola Krokann flere av sine sauer til rovvilt, men fikk avslag på 60 % av rovvilttapet sitt under henvisning om at det ikke var sannsynliggjort at hele tapet skyldtes rovvilt. Krokann vant saken i Tingretten i januar i år, men staten anket.

4. november ble anken forkastet av lagmannsretten, og Miljøverndepartementet pålegges å betale Krokann 134.000 kroner i saksomkostninger.

Jeg gratulerer og takker Ola Krokann som har kjempet for landbrukets rettigheter, avslutter Merete Furuberg!

 

 

Read Full Post »