Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Saltdal’

Notat til Stortingets energi- og miljøkomité vedrørende Prop. 1 S (2015 – 2016)

 Om Statsbudsjettet for 2016

 Torsdag 22.oktober 2015

INNLEDNING

 

Norsk Bonde og Småbrukarlag vil i dette notatet ta opp to forhold:

  1. Kap. 1420 post 73 Tilskot til rovvilttiltak
  2. Undergraving av Stortingets vedtak om antall ynglinger for rovvilt.
  3. Omstilling i beiteprioriterte områder, Saltdal, Norland    

1. TILSKOT TIL ROVVILTTILTAK (FKT-midler), Kap. 1420 post 73

Mens det i 1990 ble søkt om i underkant av 10.000 sau og lam , drept av freda rovdyr, er tallet nå mellom 45.000 til 60.000 sau/lam pr. år. Husdyr på utmarksbeite tar opp om lag 300 millioner forenheter pr. beitesesong.. Dersom bonden skulle kjøpe  en tilsvarende mengde forenheter i form av kraftfor( kr. 4,00 pr. kg) så representerer  utmarksbeite en verdi på 1200 millioner kroner.  Et forsiktig anslag fra Skog og Landskap er at husdyr kan doble opptaket av for på utmarksbeite.

I saldert budsjettet for 2009  ble det avsatt 80,5 millioner til denne posten (FKT-midler.)

I budsjettforslaget for 2016 foreslår Regjeringen 70 millioner

Fra og med 2010 skal FKT-midlene også dekke kostander til kommunale jaktlag, ved skadefelling.  FKT-midlene skal også dekke kostnader til kompetanseoppbygging av jegere/fellingspersonell.    I 2011 ble det brukt 7 mill. og I 2012 10 mill til fellingsvederlag og kompetanseoppbygging.  Rovviltkurssentret I regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund, er også en relativ ny post  for FKT-midlene.

I budsjettet for 2016 foreslår regjeringen å øke posten med 2 mill. kroner. Regjeringen øremerker 10 mill. kroner til omstilling, som  er et nytt tiltak fra 2015.  Det betyr at det er en nedgang på de tradisjonelle  FKT-tiltakene

Norsk Bonde- og Småbrukarlag henstiller til Energi- og miljøkomiteen om å øke posten forebyggende og konfliktdempende tiltak til minimum 100 mill.kroner.

 

2.UNDERGRAVING AV STORTINGETS VEDTAK OM ANTALL YNGLINGER AV ROVVILT.

Det er Stortinget som har fattet vedtak om antall ynglinger av de ulike rovvviltartene. Dette er så fordelt på de enkelte regionene.  På nasjonalt nivå er det vedtatt 39 årlige ynglinger av jerv.  Både for regionene Hedmark, Oppland og Troms/Finnmark har antall ynglinger ligget vesentlig over vedatt ynglemål, noe som har ført til betydelige og et helt uakseptabelt høyt skadenivå.

Det nasjonale bestandsmålet på 39 valpekull er fordelt på fem av til sammen åtte forvaltningsområder for rovvilt i Norge. Bestanden ligger over målet i samtlige regioner.

– Rovviltregionen med flest jervekull over det regionale bestandsmålet er region 5, Hedmark, hvor det er registrert 13 jervekull, mens bestandsmålet er satt til fem. I region 8, som er Troms og Finnmark, er det registrert 17 kull, mens målet er ti, og i region 3, som er Oppland er det registrert 10 kull mens målet er fire

Norsk Bonde- og Småbrukarlag henstiller til Energi- og miljøkomiteen om å legge klare føringer ovenfor Klima- og miljødepartementet og forvaltning på at antall ynglinger ikke skal overstige de vedtatte målene.

3.OMSTILLING I BEITEPRIORITERTE OMRÅDER, SALTDAL, NORLAND

I brev til flere beitebrukere i Saltdal, Norland skriver Fylkesmannen i Norland. ” Som du er kjent med har Fylkesmannen i Nordland fått som oppdrag fra Klima- og  miljødepartementet å tilby bistand til frivillig omstilling  ut fra de kroniske store tap av sau til rovvilt på østsiden i Saltdal”.  ………… ”Vi er kjent med at du i din besetning siste årene har hatt relativt begrenset tap, men tilbudet er likevel rettet til deg.  Det staten kan tilby er enten midler til omstilling fra sauehold/nedlegging av sauehold, og da primært omstilling til annen landbruksnæring”.

Flere av de som har mottatt dette tilbudet, har sine dyr i beiteprioritert område og de har hatt lave tap de siste årene. Tilbudet oppleves som et ubehagelig press.  Denne type saker  og myndighetenes håndtering av den,  bidrar til at konflikten vokser.

 

 

 

Reklamer

Read Full Post »