Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘skatt’

Norsk økonomi og næringsliv står framfor store utfordringer. Den store altoverskyggende utfordringen for nasjonen Norge er utvikle nye næringer og nye arbeidsplasser som kan sikre det velferdsnivået som vi har utviklet i løpet av de siste 50 årene.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag frykter at regjeringens næringsnøytrale holdning til bioøkonomien kan ramme vår fremtidige evne til å finansiere velferdsstaten. «Alle» snakker om nødvendigheten av det «grønne skiftet» for framtidig energiproduksjon og reduserte utslipp av klimagasser. Vi vet at fremtidens verdiskaping må ta utgangspunkt i fotosyntesen til lands og til havs. Et samlet norsk forskermiljø peker på landbruk som en av de viktigste bransjene for verdiskaping i bioøkonomien. Regjeringen må legge til rette for økt lønnsomhet, økte investeringer, innovasjon og konkurransekraft i landbruket.

Mens resten av vesten bruker sine fremste forskere og felles ressurser i å utvikle en teknologidrevet bioindustri, forsterker Regjeringen Solberg en utdatert og gammeldags mat- og jordbrukspolitikk.

Heller ikke i statsbudsjettet for 2016, som ble lagt fram i går, er det mulig å finne noe mer om hva regjeringen egentlig mener med bioøkonomi og omlegging til en grønn økonomi.

I budsjettet til Landbruks- og matdepartementet er det foreslått økte bevilgninger til bl.a. arbeidet mot antibiotikaresistens i norsk husdyrhold/norske jordbruksprodukter og klimatiltak i skog. Dette er tiltak som vi støtter.

Når det gjelder arbeidet mot antibiotikaresistens mener vi at det første LMD må gjøre er å erkjenne at narasin faktisk er et antibiotikum ifølge patentlovgivningen i USA, altså dermed et legemiddel som etter norsk lov er forbudt å bruke i fôr til dyr. Det vil også være svært viktig at staten tar en større del av kostnadene med å bekjempe MRSA i norske svinebesetninger. MRSA er en utfordring for folkehelsen og det kan ikke være et privat ansvar for norske svineprodusenter å bære det meste av kostandene med å bekjempe disse bakteriene.

Regjeringen foreslår å endre beskatningen av gevinster ved salg landbrukseiendommer. Det er positivt at evinstbeskatningen ikke lenger skal inngå i personinntekten, men kun skal beskattes som alminnelig inntekt. Det er imidlertid svært uheldig at fritaket for gevinstbeskatning ved salg innen familien foreslås fjernet. Dette vil gjøre det langt dyrere for en rekke unge bønder å overta familiegarden. De aller fleste eiendommer omsettes innen familien, noe bl.a. odelsloven bidrar til. Vi registrerer for øvrig at det er sammenheng i forslagene fra høyrepartiene ved på den ene siden å foreslå og fjerne priskontrollen, noe som gir økte priser på landbrukseiendommer og økt skattegrunnlag, og forslaget om en skattereduksjon ved salg på det frie markedet som skal bidra til økt salg. Den viktigste effekten av disse forslagene, sett under ett, er økte kostnader for aktive bønder og deres etterfølgere. Dette vil Norsk Bonde- og Småbrukarlag gå sterkt imot.

Bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) i rovviltforvaltningen er økt med 3 mill. kroner. Denne økningen er øremerket omlegging fra sau til bl.a. mjølkeproduksjon i rovdyrutsatte områder. I seg sjøl er dette kun en kosmetisk endring. Det hadde vært langt bedre om disse midlene hadde vært brukt på å etterleve rovviltforliket slik at rovviltbestandene i svært mange beiteprioriterte områder hadde vært holdt under kontroll.

Read Full Post »

Heller ikke i statsbudsjettet for 2016, som ble lagt fram i dag, er det mulig å finne noe mer om hva regjeringen mener med bioøkonomi og omlegging til en grønn økonomi.

– Dette er svært skuffende, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Ann Merete Furuberg. Det kan virke som disse ordene bare er til for å kunne brukes i festtaler. Så langt har regjeringen ikke omgjort utsagn om grønn økonomi til praktisk politikk.

I budsjettet til Landbruks- og matdepartementet er det foreslått økte bevilgninger til bl.a. arbeidet mot antibiotikaresistens i norsk husdyrhold/norske jordbruksprodukter og klimatiltak i skog. Dette er tiltak som vi støtter, uttaler Merete Furuberg.

Når det gjelder arbeidet mot antibiotikaresistens mener Furuberg at det første LMD må gjøre er å erkjenne at narasin faktisk er et antibiotikum ifølge patentlovgivningen i USA, altså dermed et legemiddel som etter norsk lov er forbudt å bruke i fôr til dyr.

Regjeringen foreslår å endre beskatningen av gevinster ved salg landbrukseiendommer. – Det er positivt at gevinstbeskatningen ikke lenger skal inngå i personinntekten, men kun skal beskattes som alminnelig inntekt. Det er imidlertid svært uheldig at fritaket for gevinstbeskatning ved salg innen familien foreslås fjernet, sier Merete Furuberg. Dette vil gjøre det langt dyrere for en rekke unge bønder å overta familiegarden og det er tross alt slik at de aller fleste eiendommer omsettes innen familien, noe bl.a. odelsloven bidrar til. Vi registrerer for øvrig at det er sammenheng i forslagene fra høyrepartiene ved på den ene siden å foreslå og fjerne priskontrollen, noe som gir økte priser på landbrukseiendommer og økt skattegrunnlag, og forslaget om en skattereduksjon ved salg på det frie markedet som skal bidra til økt salg. Den viktigste effekten av disse forslagene, sett under ett, er økte kostnader for aktive bønder og deres etterfølgere og det vil vi gå sterkt imot, sier Furuberg.

Bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) i rovviltforvaltningen er økt med 3 mill. kroner. Denne økningen er øremerket omlegging fra sau til mjølkeproduksjon i rovdyrutsatte områder. -I seg sjøl er dette kun en kosmetisk endring, uttaler Furuberg. Det hadde vært langt bedre om disse midlene hadde vært brukt på å etterleve rovviltforliket slik at rovviltbestandene i svært mange beiteprioriterte områder hadde vært holdt under kontroll, sier Furuberg.

Read Full Post »