Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘skogstrategi’

En samlet skog- og trenæring stiller seg bak SKOG22

Den 19/11 samlet strategigruppen for SKOG22 seg for første gang. Gruppen består av 17 medlemmer med representanter fra hele den skogbaserte verdikjeden samt en rekke tilhørende FoU- og kompetansemiljøer.

 – Strategigruppen er svært fornøyd med invitasjonen fra Regjeringen om å utvikle en samlet strategi for skog- og trenæringen i Norge. Utvikling av skog- og trenæringen som en fremtidsrettet fornybar industri vil være et viktig bidrag for å løse klimautfordringene, lokalt og globalt, sier Aasmund. Bunkholt, på vegne av strategigruppen. 

Strategigruppen vil i sitt arbeid fokusere på å utnytte og ta i bruk eksisterende kunnskap og analyser samt best mulig utnytte prosjekter og prosesser som er i gang. Dette gjelder også prosesser i andre verdikjeder og deler av samfunnet, og fra andre land.

Tiltak for økt verdiskaping

Skog- og trenæringen investerer selv aktivt i effektivisering og omstilling og har omfattende prosesser i gang for å øke konkurransekraften. Sluttdokumentet fra SKOG22 vil adressere konkrete tiltak som skal bidra til utvikling og omstilling av eksisterende skogbasert næringsliv og ikke minst etablering og utvikling av nye bedrifter og verdikjeder.

Tiltakene vil være av ulik karakter og vil både være kort- og langsiktige. Det vil være aktuelt med tiltak innen kommunikasjon og omdømme, innovasjon og forskning, kompetanse og rekruttering, samt incentiver og rammebetingelser. Forslag til tiltak vil adresseres mot egen verdikjede, andre verdikjeder/næringer og virkemiddelapparat og myndigheter.

– Strategigruppen for SKOG22 er enige om at den videre prosessen skal legge et grunnlag for økt utnyttelse av norsk skogsråstoff, en konkurransedyktig norsk skog og trenæring, nye produkter og bedrifter, og økt verdiskaping fra en samlet skog- og trenæring, skriver strategigruppen for SKOG22 i en felleserklæring etter møtet.

Strategigruppen for SKOG22 hadde oppstartsmøte 19. november, og skal levere sin rapport i løpet av 2014.

 Strategien for SKOG22 skal omfatte forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling, i tillegg til andre virkemidler og tiltak av betydning for næringens konkurranseevne. Strategien skal bidra til å realisere verdiskapingspotensialet i skogsektoren, og bidra til utvikling av en mer bærekraftig økonomi. 

– Skognæringen er en næring basert på fornybare og klimavennlige ressurser, samtidig som den i liten grad er avhengig av subsidier, sier landbruks- og matminister Listhaug Næringen representerer viktig aktivitet i distriktene. Regjeringen ønsker å få mer ut av denne næringen og vil legge til rette for økt avvirkning. Vi er forberedt på at det må gjøres noen grep for å få dette til. Innspillene fra SKOG22 vil være svært viktige i den videre politikkutformingen på området, sier Sylvi Listhaug på Regjeringens nettsider.

 Siden forarbeidene til SKOG 22-prosjektet ble gjort av forrige regjering, så er det et utgangspunkt godt for en tverrpolitisk enighet om en framtidig satsing på skognæringen, påpeker Listhaug.

 – SKOG22 er i tråd med regjeringens mål om å utarbeide en helhetlig strategi for verdikjedene i skogbruket, sier hun.

 

Leder for strategigruppen SKOG22 er Gunnar Olofsson, VD Inlandsinnovation. De øvrige deltakerne er:

•Norges Skogeierforbund; Olav Veum – Styreleder

•NORSKOG: Gaute Nøkleholm – Konst. adm. dir.

•Norges Bondelag/Norsk Bonde – og småbrukarlag: Merete Furuberg – Leder NBS

•Statskog SF: Monica Grindberg – Skogsjef

•Fellesforbundet/LO Hans-Christian Gabrielsen – Nestleder LO

•NHO Mat og landbruk: Ragnhild Borchgrevink – adm. dir. Viken skog

•Norsk Bioenergiforening (Nobio) Hege Holte Nielsen – Energipolitisk rådgiver

•Treindustrien: Heidi E. F. Kielland – adm. dir.

•Treforedlingsindustriens Bransjeforening: Tuva Barnholt – Styreleder TFB, SVP Borregaard

•Maskinentreprenørenes Fellesorganisasjon (MEF): Håvard Almås – Næringspolitisk rådgiver

•Arkitekt-og designhøyskolen i Oslo (AHO): Marius Nygaard – Professor

•Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås: Vincent Eijsink – Professor inst for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

•SINTEF/NTNU: Berit Time – Sjefforsker, SINTEF Byggforsk

•Skog og Landskap: Arne Bardalen – adm. dir.

•Papirindustriens Forskningsinstitutt (PFI) Karin Øyaas – Gruppeleder papir- og nye materialer

•Miljødirektoratet: Siri Sorteberg

•Hans Aasnæs – Finansanalytiker

 

 

 

 

Read Full Post »