Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘småbruk’

På Verdens Småbrukerdag 17. april vil Norsk Bonde- og Småbrukarlag og La Via Campesina hylle familiedrevne småbruk.

En global og nasjonal landbrukspolitikk basert på småbruk og familiebruk er svaret eller en del av svaret på mange av de utfordringene verdssamfunnet står overfor.

Det er en viktig del av svaret på hvordan vi skal bli kvitt sulten i verden. Nesten en milliard mennesker lever under sultegrensa. En stor del av disse er små barn. Med småbruk og familiebruk kan mer mat bli produsert, og maten kan nå fram til dem som trenger maten mest.

Det er en viktig del av svaret på hvordan vi skal møte utfordringene med vekst i folketallet. Nå er vi 7 milliarder, i 2050 mellom 9 og 10 milliarder. Om alle skal få tilstrekkelig og næringsrik mat, trenger vi å bruke alle klodens ressurser for matproduksjon. Undersøkelser viser at allsidige småbruk og familiebruk utnytter ressursene bedre og gir større matproduksjon enn monokulturell agroindustri. Forskere snakker om det omvendte forholdet mellom arealstørrelse og produksjon. Småbruk og familiebruk er også eneste måten å utnytte marginale ressurser på, f.eks. å dyrke poteter 4000 meter over havet i Andesfjella eller å bruke utmarksbeite.

Småbruk og familiebruk er en viktig del av svaret på hvordan vi skal sikre at mest mulig av klodens biologiske mangfold overlever. I asiatisk og afrikansk smålandbruk finner vi mange typer organismer som kan bli avgjørende for matproduksjon og medisiner i framtida. Derfor er småbruk og familiebruk også en måte å sikre en robust matproduksjon på. Globaliseringa fører til spredning av sjukdommer på dyr og planter, medisinsk bekjempning viser seg ofte mangelfull, f.eks. fordi bakterier som er resistente mot mange typer antibiotika utvikler seg, og hele mangfoldet av planter og dyr kan bli nødvendig.

Småbruk og familiebruk er en del av svaret på hvordan vi skal kjøle ned att kloden. Med moderat bruk av fossil energi, varsom plantedyrking, beiting i skog og fjell, kan vi få naturen til å binde mer karbon, slik at landbrukets klimaregnskap blir positivt.

Småbruk og familiebruk er en del av svaret på hvordan vi skal redusere arbeidsledighet og sosiale problemer. Den internasjonale arbeidstagerorganisasjonen ILO oppgir 200 millioner arbeidsledige.   Derfor er det en fordel og ikke en ulempe om småbruk og familiebruk kan sysselsette mange. Agroindustrien er derimot basert på liten bruk av arbeidskraft og omfattende bruk av fossil energi og sprøytemiddel.

Fordi småbruk og familiebruk gir sysselsetting lokalt og bedrer miljøet, vil det også redusere tallet på økonomiske og økologiske flyktninger. Få mennesker ønsker å forlate sitt hjemland; noen gjør det fordi nød tvinger dem. Kan de få levelige kår hjemme, vil de heller bli værende.

Småbruk og familiebruk kan dempe eller fjerne konflikter mellom land og folk. Mange av konfliktene i dag gjelder land og vann. Mennesker ønsker å ta vare på nærmiljø og ressursgrunnlag og kan møtes i ønsket om ei god, felles forvaltning av dette.

Agroindustriens talsmenn stempler småbrukere og familiebrukstenkning som avleggs og umoderne. I stedet utgjør familiedrevne småbruk framtida, og en veg ut av det uføret agroindustrien har bidratt til å føre kloden inn i. På Verdens Småbrukerdag 17. april hilser Norsk Bonde- og Småbrukarlag alle småbrukere og familiebruk. Vi har det viktigste av alle yrker, og våre driftsmåter er vegen ut av uføret. Vi er framtida.

Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Olav Randen, Internasjonalt utvalg i NBS

Reklamer

Read Full Post »