Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘statsbudsjett’

Statsminister!

Økt norsk matproduksjon på norske ressurser - over hele landet

Økt norsk matproduksjon på norske ressurser - over hele landet

De overordnede hovedmålene nedfelt i proposisjonen lagt frem som Landbruks- og Matdepartementets del av statsbudsjettet, støttes i store trekk av Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Imidlertid er de konkrete virkemidlene verken store nok eller innrettet slik at Regjeringens egne overordnede mål for landbruks- og matpolitikken blir oppnådd. Mangelen på måloppnåelse ble som kjent også påpekt av Riksrevisjonen for tidligere år.

Budsjettet legger opp til en videreføring av politikken som har vært ført de siste årene, og på toppen økes matmomsen som vil begrense muligheten for målprisøkninger ved senere jordbruksforhandlinger. Den rød-grønne Regjeringen øker matmomsen for 3. gang. Økningen reduserer norsk matproduksjon sin konkurranseevne. Sverige har 12 % moms på mat. I Norge får vi nå 15 %. 

Budsjettet følger opp årets jordbruksavtale. Her kan nevnes fjerning av matproduksjonsavgiften, mer bygdeutviklingsmidler og en økning av maksimalsatsen for investeringsstøtte. Foruten dette gjøres det enkelte skattemessige justeringer, som økningen i saldoavskrivningene på næringsbygg, som også kommer jordbruket til gode. Dette er positivt.

Svært gledelig er det at Finansdepartementet i budsjettet synliggjør skogens rolle i klimapolitikken gjennom bl.a. å regne med CO2-opptak i skog i det norske klimaregnskapet. Budsjettdokumentet slår fast at stående kubikkmasse i norske skoger utgjør den største kilden for opptak av CO2. Dette er en milepæl i norsk skogpolitikk. 

Det er imidlertid beklagelig at det ikke settes av mer midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen. Regjeringen følger dermed ikke opp sine lovnader fra Soria Moria II – ikke heller rovviltforliket blir fulgt opp. I Miljøverndepartementets økte bevilgninger blir alle andre fulgt opp – bortsett fra oss som er næringsutøvere i utmarka, og spesielt oss beitebrukere som blir frarøvet beiteretten og muligheten til å produsere miljøvennlig, økologisk mat på landets egne ressurser.

Landbruksdepartementet hevder i sin pressemelding at budsjettet representerer en landbrukspolitisk snuoperasjon. Når Landbruksdepartementet kaller økning av matmoms og oppfølging av jordbruksavtalen som ble inngått mellom staten og Norges Bondelag i vår for en landbrukspolitisk snuoperasjon, vil jeg si at departementet har vært uheldig i sitt ordvalg.

Statsminister, Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil understreke at det trengs en landbrukspolitisk snuoperasjon dersom matproduksjonen i Norge ikke skal rakne. Derfor har vi forventinger til den kommende Stortingsmeldinga om landbruks- og matpolitikken, og at denne skal inneholde konkret produksjonsmål og konkrete virkemidler som ivaretar økt norsk matproduksjon på norske ressurser – over hele landet.

Videre forventer vi at meldinga må inneholde konkrete inntektsmål. Soria Moria 2 bruker begrepet “å videreutvikle” landbruket og bønders kår, altså i forhold til utviklingen i den første fireårs-perioden. I den perioden fikk jordbruket faktisk en kronemessig inntektsvekst på linje med sammenligningsgruppen. Det ligger en klar forventning fra jordbrukets side om en tilsvarende utvikling i inneværende periode og i tillegg en faktisk  reduksjon i inntektsforskjellen mellom jordbruket og andre. For å sikre rekruttering til næringen er det svært viktig at inntektene i jordbruket økes, og velferdsordningene forbedres.

Statistikk viser at det fulldyrka arealet i Norge er på et svært lavt nivå – jeg har ikke funnet noe land i verden med lavere matproduksjonsareal pr person. Det importeres stadig mer kraftfôrråvarer, selvforsyningsgraden reduseres, bruk legges brakk, det skjer konsentrasjon av matproduksjon til få områder i landet, rekrutteringen svikter. Det globale bildet for økt matproduksjon er mørkere.

 I fjor ble bønder og matproduksjonen i Nord- Norge rammet av katastrofelignende avlingsskader.

I år preger lignende tilstander jordbruket i Sør-Norge. Matjord står under vann. Flommen i vår er årsak til at noen bønder fremdeles ikke har fått gjort våronna. Regn og atter regn utover sommeren – og som fortsetter nå i høst – fører til fôrmangel, såkornmangel, at epler, plommer, grønnsaker ødelegges, at det norske kornet får laveste matkornandel på mannsaldre, at husdyrgjødsla ikke kan kjøres ut, møkk hoper seg opp, dyr må slaktes – matproduksjon er kommet i krise.

Det rapporteres om utfordringer i våre naboland, noe som i første rekke vil umuliggjøre import av såkorn. Nyhetene bringer informasjon om tørke eller flom og avlingssvikt i stadig større deler av verden – bl.a. som følge av klimaendringer. I tillegg øker befolkningen i verden – og i Norge.

 Norsk Bonde- og Småbrukarlag ser svært alvorlig på situasjonen, og appellerer til Regjeringen i den kommende Stortingsmeldinga om landbruk og mat å sikre matproduksjon over hele landet.

 Statsminister: Det er nødvendig å øke norsk matproduksjon på norske ressurser – over hele landet.

 Takk for oppmerksomheten!

 Merete Furuberg

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Read Full Post »