Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘statsminister’

Statsminister!

Utnytt handlingsrommet i tollvernet – målrett budsjettmidlene

Den nye Stortingsmeldinga om landbruks- og
matpolitikken legger opp til at matproduksjonen i Norge
skal økes, at produksjonsøkningen i størst mulig grad
skal skje på norske ressurser og at selvforsyningsgraden
skal holdes på dagens nivå.

Med økt befolkningsvekst innebærer dette en økning i
matproduksjonen på 1 % per år. Norsk Bonde- og
Småbrukarlag stiller seg bak denne ambisjonen, men vi
etterlyser tiltak som kan bidra til å nå målsetningen om
økt matproduksjon gjennom et aktivt landbruk over hele
landet.

Med tanke på utviklingen i norsk landbruk de siste
tiårene, er det noen utfordringer som må løses dersom vi
skal kunne realisere denne produksjonsøkningen. For
mens veksten i arbeidsproduktiviteten i jordbruket har
vært på 6 % per år de siste ti årene, har
arealproduktiviteten stagnert og det fulldyrka arealet i
Norge, spesielt kornarealet, går ned. Fra 1991 til 2010
har kornarealet gått ned med 640 000 dekar, og er nå
tilbake på 1975-nivå.

I samme periode har befolkningen i Norge økt med 1
million mennesker.

Den negative utviklingen i jordbruksarealet har bidratt
til at den norske matproduksjonen i stadig større grad
baserer seg på importerte fôrråvarer.

Mens vi i 1991 hadde en selvforsyningsgrad korrigert
for import av fôr på 46 %, gikk denne
selvforsyningsgraden ned til 39 % i 2010.

For å klare å øke matproduksjonen med mer bruk av
norske ressurser, er det flere forhold som må være på
plass. Inntektene i jordbruket må komme på et slikt nivå
at det blir mer attraktivt for ungdom å jobbe i næringa.
Dette kan sikres både ved å gi jordbruket rom for å ta ut
høyere priser for produktene sine, samtidig som at
budsjettmidlene målrettes bedre enn i dag. I tillegg må
det stimuleres til tiltak som bidrar til å øke
arealproduktiviteten og øke jordbruksarealet. Norsk
Bonde- og Småbrukarlag mener derfor at følgende er
nødvendig om matproduksjonen skal kunne økes:

– Handlingsrommet i tollvernet må utnyttes.
Beskyttelsen som tollvernet gir er ikke så solid som det
ofte fremstilles som. I løpet av de siste ti årene er
verdien av den årlige importen av landbruksvarer
doblet, og utgjorde i 2010 en verdi på 34 mrd. kroner.
Importen av melkeprodukter er femdoblet siden 2000,
fra om lag 5000 tonn til 25 000 tonn, og Norge var i
2011 nettoimportør av meieriprodukter. Det er derfor
nødvendig at det legges føringer for utnyttelsen av
handlingsrommet i tollvernet, slik at det til enhver tid
gir best mulig beskyttelse og slik at målprisene som
framforhandles gjennom jordbruksforhandlingene kan
tas ut i markedet.

Ved fjorårets jordbruksoppgjør da prosenttoll på ost var
oppe til diskusjon uttalte blant andre handelsnæringen at
prosenttoll på ost ville svekke mangfoldet i
butikkhyllene. Dette er en svært lite nyansert påstand:
Fra 1. januar 2012 ble importkvotene på ost fra EU økt
fra 4500 tonn til 7200 tonn. Med denne økningen er det
ventet en total osteimport til Norge på 14 000 tonn, eller
21 % av ostemarkedet i Norge.

– Gjennom å utnytte handlingsrommet i tollvernet,
legger man til rette for at volumprodusentene kan hente
en større del av inntektene sine fra markedet. Samtidig
åpner dette for at man i større grad kan bruke
budsjettmidlene til å nå de landbrukspolitiske
målsetningene. Budsjettmidlene må i større grad enn i
dag bidra til å jevne ut forskjeller mellom produksjoner
og ulike geografiske områder, og bidra til å opprettholde
et aktivt landbruk med en variert bruksstruktur over hele
landet.

– Produktiviteten på arealene må økes og
jordbruksarealet må økes. Klarer vi ikke dette, så klarer
vi ikke å nå målsetningen om å øke matproduksjonen.
For å få opp produktiviteten i kornproduksjonen må
forholdet mellom priser og tilskudd i kornproduksjonen
endres. Om kornprisen økes, vil produsentene få et
sterkere incentiv til øke produksjonen på sine arealer.

– Det må innføres støtte til drenering og nydyrking.
Ifølge Landbrukets utredningskontor har 7 av 10
kornprodusenter dårlig drenert jord, og et estimert
avlingstap på 90 kg/dekar som følge av dette. Et
tilskudd til drenering vil dermed bidra til både økt
arealproduktivitet og bedre økonomi i produksjonene.
Det må også innføres støtte til nydyrking, slik at det
totale jordbruksarealet kan økes.

Tilgangen til areal og produktiviteten på arealene er
grunnlaget for all jordbruksproduksjon, enten det er
planteproduksjon eller husdyrproduksjon.

Skal matproduksjonen i Norge økes, er vi nødt til å

øke produktiviteten på arealene, stoppe avgangen av

fulldyrka jord, og øke det totale jordbruksarealet i

Norge.

Read Full Post »

Statsminister!

Økt norsk matproduksjon på norske ressurser - over hele landet

Økt norsk matproduksjon på norske ressurser - over hele landet

De overordnede hovedmålene nedfelt i proposisjonen lagt frem som Landbruks- og Matdepartementets del av statsbudsjettet, støttes i store trekk av Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Imidlertid er de konkrete virkemidlene verken store nok eller innrettet slik at Regjeringens egne overordnede mål for landbruks- og matpolitikken blir oppnådd. Mangelen på måloppnåelse ble som kjent også påpekt av Riksrevisjonen for tidligere år.

Budsjettet legger opp til en videreføring av politikken som har vært ført de siste årene, og på toppen økes matmomsen som vil begrense muligheten for målprisøkninger ved senere jordbruksforhandlinger. Den rød-grønne Regjeringen øker matmomsen for 3. gang. Økningen reduserer norsk matproduksjon sin konkurranseevne. Sverige har 12 % moms på mat. I Norge får vi nå 15 %. 

Budsjettet følger opp årets jordbruksavtale. Her kan nevnes fjerning av matproduksjonsavgiften, mer bygdeutviklingsmidler og en økning av maksimalsatsen for investeringsstøtte. Foruten dette gjøres det enkelte skattemessige justeringer, som økningen i saldoavskrivningene på næringsbygg, som også kommer jordbruket til gode. Dette er positivt.

Svært gledelig er det at Finansdepartementet i budsjettet synliggjør skogens rolle i klimapolitikken gjennom bl.a. å regne med CO2-opptak i skog i det norske klimaregnskapet. Budsjettdokumentet slår fast at stående kubikkmasse i norske skoger utgjør den største kilden for opptak av CO2. Dette er en milepæl i norsk skogpolitikk. 

Det er imidlertid beklagelig at det ikke settes av mer midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen. Regjeringen følger dermed ikke opp sine lovnader fra Soria Moria II – ikke heller rovviltforliket blir fulgt opp. I Miljøverndepartementets økte bevilgninger blir alle andre fulgt opp – bortsett fra oss som er næringsutøvere i utmarka, og spesielt oss beitebrukere som blir frarøvet beiteretten og muligheten til å produsere miljøvennlig, økologisk mat på landets egne ressurser.

Landbruksdepartementet hevder i sin pressemelding at budsjettet representerer en landbrukspolitisk snuoperasjon. Når Landbruksdepartementet kaller økning av matmoms og oppfølging av jordbruksavtalen som ble inngått mellom staten og Norges Bondelag i vår for en landbrukspolitisk snuoperasjon, vil jeg si at departementet har vært uheldig i sitt ordvalg.

Statsminister, Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil understreke at det trengs en landbrukspolitisk snuoperasjon dersom matproduksjonen i Norge ikke skal rakne. Derfor har vi forventinger til den kommende Stortingsmeldinga om landbruks- og matpolitikken, og at denne skal inneholde konkret produksjonsmål og konkrete virkemidler som ivaretar økt norsk matproduksjon på norske ressurser – over hele landet.

Videre forventer vi at meldinga må inneholde konkrete inntektsmål. Soria Moria 2 bruker begrepet “å videreutvikle” landbruket og bønders kår, altså i forhold til utviklingen i den første fireårs-perioden. I den perioden fikk jordbruket faktisk en kronemessig inntektsvekst på linje med sammenligningsgruppen. Det ligger en klar forventning fra jordbrukets side om en tilsvarende utvikling i inneværende periode og i tillegg en faktisk  reduksjon i inntektsforskjellen mellom jordbruket og andre. For å sikre rekruttering til næringen er det svært viktig at inntektene i jordbruket økes, og velferdsordningene forbedres.

Statistikk viser at det fulldyrka arealet i Norge er på et svært lavt nivå – jeg har ikke funnet noe land i verden med lavere matproduksjonsareal pr person. Det importeres stadig mer kraftfôrråvarer, selvforsyningsgraden reduseres, bruk legges brakk, det skjer konsentrasjon av matproduksjon til få områder i landet, rekrutteringen svikter. Det globale bildet for økt matproduksjon er mørkere.

 I fjor ble bønder og matproduksjonen i Nord- Norge rammet av katastrofelignende avlingsskader.

I år preger lignende tilstander jordbruket i Sør-Norge. Matjord står under vann. Flommen i vår er årsak til at noen bønder fremdeles ikke har fått gjort våronna. Regn og atter regn utover sommeren – og som fortsetter nå i høst – fører til fôrmangel, såkornmangel, at epler, plommer, grønnsaker ødelegges, at det norske kornet får laveste matkornandel på mannsaldre, at husdyrgjødsla ikke kan kjøres ut, møkk hoper seg opp, dyr må slaktes – matproduksjon er kommet i krise.

Det rapporteres om utfordringer i våre naboland, noe som i første rekke vil umuliggjøre import av såkorn. Nyhetene bringer informasjon om tørke eller flom og avlingssvikt i stadig større deler av verden – bl.a. som følge av klimaendringer. I tillegg øker befolkningen i verden – og i Norge.

 Norsk Bonde- og Småbrukarlag ser svært alvorlig på situasjonen, og appellerer til Regjeringen i den kommende Stortingsmeldinga om landbruk og mat å sikre matproduksjon over hele landet.

 Statsminister: Det er nødvendig å øke norsk matproduksjon på norske ressurser – over hele landet.

 Takk for oppmerksomheten!

 Merete Furuberg

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Read Full Post »

« Newer Posts