Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Svenn Arne Lie’

Gjennom flere leserinnlegg den senere tiden har Svenn Arne Lie etterlyst en snuoperasjon i landbrukets organisasjoner, og ber om at «jordbrukets egne ledere må ta et oppgjør med den landbrukspolitikken de har støtta, utforma og iverksatt de siste årene.» Det er grunn for oss til å kommentere noen av momentene som Lie drar opp.

I perioden fra år 2000 har Norge opplevd en sterk økonomisk vekst. Konkurransen om arbeidskraften har blitt sterkere, det samme har kravene til produktivitetsvekst i hele verdikjeden for mat. For jordbrukets del har dette vært en medvirkende årsak til at mer arbeidskraft har blitt erstattet med kapital og til at jordbruksareal i Norge har blitt byttet ut med importerte kraftfôrråvarer. Norges selvforsyning og beredskap er blitt svekket. Landets folkevalgte har ikke fremmet tiltak som snur den negative utviklingen innenfor jordbruket. Dette har Norsk Bonde- og Småbrukarlag gitt klart uttrykk for ved å ta i bruk et av de sterkeste virkemidlene vi rår over, nemlig å bryte tre av de fire siste jordbruksoppgjørene. 

Med den nye Høyre- Frp – regjeringen har vi fått den mest krevende regjeringserklæringen norsk jordbruk har stått overfor. Det er all grunn til å tro at de utviklingstrekkene innenfor jordbruket som vi mener er negative, vil forsterkes dramatisk dersom alle forslagene i regjeringserklæringen blir gjennomført. Dette understreker hvor viktig det er at jordbruket og jordbrukets venner samles om en strategi for å imøtegå denne politikken og for å utvikle ny politikk, akkurat som Lie tar til orde for.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin overordnede målsetting er «økt norsk matproduksjon, på norske ressurser – over hele landet». Vi mener at mer av budsjettstøtten må vris over til investeringer i jord framfor investeringer i driftsbygninger. Vi deler også Lies oppfatning om at det må bli mer lønnsomt å utnytte gras- og beiteressurser framfor kraftfôr i melkeproduksjonen, og at tollvernet må utformes på en slik måte at det gir mulighet til å øke prisene på norske jordbruksprodukter.

Dette er prioriteringer som kommer tydelig fram i alle primærdokumenter som NBS har utarbeidet før jordbruksforhandlingene og NBS vil fortsette å stå på dette, uavhengig hvilken farge regjeringen måtte ha. Og akkurat som Svenn Arne Lie, vil NBS ønske en sterkere og bredere debatt omkring drivkrefter og virkemidler i jordbruket velkommen.

Read Full Post »