Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘svin’

Fjern dyr med antibiotikaresistente bakterier fra norsk husdyrhold

– Om vi skal kunne bekjempe problemet med antibiotikaresistens, er det avgjørende at det settes inn tiltak for å fjerne dyremateriale som er bærere av slike bakterier fra norsk dyrehold, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Den senere tiden har det vært stor oppmerksomhet rundt antibiotikaresistente bakterier i norsk husdyrhold, etter at det ble oppdaget antibiotikaresistente gule stafylokokker, også kalt MRSA i noen norske svinebesetninger, og det ble kjent at norsk kylling inneholder bakterier med egenskaper som gjør dem resistente mot antibiotika (ESBL). I 2012 ble ESBL-positive E. coli påvist i 32,2 % av undersøkte forbrukerpakninger med kyllingfilet.
– Resistens mot antibiotika er i første rekke et folkehelseproblem, og det anslås at om lag 25.000 mennesker dør årlig i Europa som følge av resistens. Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener at det er myndighetenes oppgave å sikre at mat produsert i Norge ikke inneholder bakterier som er resistente mot antibiotika, sier Merete Furuberg.
ESBL i norsk slaktekylling har mest sannsynlig kommet i fjørfepopulasjonen ved import av avlsdyr. Rundt 90 prosent av all kylling som omsettes i det norske markedet i dag stammer fra det internasjonale selskapet Aviagen. Det foregår i dag ikke norsk avlsarbeid på slaktekylling og verpehøns.
– Om dette problemet skal kunne bekjempes, må myndighetene sikre at slikt dyremateriale ikke brukes i norsk husdyrhold. Det er avgjørende at produsenter som er rammet ikke blir økonomisk skadelidende ved sanering, fortsetter Furuberg.

– Inntil den norske husdyrpopulasjonen er erklært fri for disse bakteriene, er det svært viktig at forbrukerne får god informasjon om risikoen knyttet til å spise disse produktene og hvordan produktene skal håndteres for å minimere risikoen for å bli smittet av antibiotikaresistente bakterier, avslutter Furuberg.

Read Full Post »

Besøk på Norsvin. Fra venstre Informasjonsleder Wenche Helseth, organisasjonssjef Asbjørn Schjerve, NBS medlem og grisebonde Anders Østlund og meg sjøl.

Besøk på Norsvin. Fra venstre Informasjonsleder Wenche Helseth, organisasjonssjef Asbjørn Schjerve, NBS medlem og grisebonde Anders Østlund og meg sjøl.

Jeg ble imponert over Norsvin og virksomheten som selger sæd til store USA! Jeg besøkte Norsvin sammen med min tidligere nestleder i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, Anders Østlund den 9. august 2011.

Temaet for besøket var landbrukspolitikk, videre samarbeid med Norsvin og selvfølgelig å få en innføring i Norsvin sin virksomhet. Organisasjonssjef Asbjørn Schjerve og infomasjonsleder Wenche Helseth presenterte Norsvins mange aktiviteter.

Det er i dag aktiv svineproduksjon i alle landets fylker. Svinenæringa er viktig for distriktsjordbruket, og er også en produksjon som i stor grad baserer seg på bruk av norske fôrressurser. Bestanddeler av kraftfôret kan være erter og raps.

Norsvin har mange parametre for å måle avlsmessig fremgang, blant annet vektlegges helse og etikk tungt, i tillegg til kjøttproduksjon. Den norske grisen har gener i verdensklasse, da genmaterialet fra norsk gris er svært etterpurt i utlandet, blant annet USA.

Read Full Post »