Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘tollvern’

Møte med Orkla

Norsk Bonde- og Småbrukarlag hadde fredag møte med Orkla for å diskutere utfordringer i verdikjeden for mat. Særlig ble den landbrukspolitiske situasjonen og den såkalte RÅK- ordningen diskutert.

RÅK- industrien er en svært viktig avtaker av norske jordbruksvarer. 72 prosent av det norske matkornet, og 14 prosent av all norsk melk er råvarer til RÅK- industrien. Det er 13.700 sysselsatte i den delen av RÅK- industrien som bearbeider jordbruksvarer, og omsetningen i denne delen av matindustrien ligger på om lag 27 mrd. kroner. Slik sett er norsk jordbruk og matindustri i et skjebnefellesskap når det gjøres endringer i landbrukspolitikken. 

 – Det er svært viktig at det legges til rette for forutsigbare rammebetingelser dersom norsk matindustri skal kunne konkurrere på like vilkår med utenlandske bedrifter. I denne sammenhengen er det viktig at det er bred politisk enighet om RÅK- ordningen, sier konserndirektør i Orkla, Håkon Mageli (bildet), som deltok på møtet med NBS.
Orkla er en del av den såkalte Matindustrialliansen, som i tillegg består av Nortura, Mills, Kavli, Tine og Hansa/Borg bryggerier, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NHO Mat og Landbruk og NHO Mat og Drikke. I plattformen til Matindustrialliansen heter det at alliansen bl.a. vil jobbe for en effektiv og framtidsrettet verdikjede, et forutsigbart og robust importvern og en RÅK- ordning som sikrer konkurransekraft.
– Norsk jordbruk og matindustri er avhengige av mange av de samme virkemidlene for at verdikjeden for mat skal kunne vokse i framtida, og for at vi skal kunne øke norsk matproduksjon, slik regjeringen og Stortinget ønsker. Det er derfor svært positivt at Orkla og Matindustrialliansen er tydelige på at viktige bærebjelker i landbrukspolitikken, som f.eks. tollvernet må videreføres, sier Olaf Godli, generalsekretær i NBS.

På møtet deltok Håkon Mageli og Nils Kristian Nersten fra Orkla, og Olaf Godli, John Petter Løvstad og Einar Meisfjord fra NBS.  

RÅK står for råvarepriskompensasjon, og RÅK- ordningen har som hensikt å utligne for råvareprisforskjeller for produksjon foretatt i Norge og tilsvarende produksjon utenlands, slik at det er full konkurranse på produksjonen av RÅK- varer. Produksjonen av flere jordbruksvarer i Norge er beskyttet mot importkonkurranse gjennom tollvernet, mens det er utstrakt handel mellom Norge og EU av RÅK- varer. Handelen med RÅK- varer er regulert i EØS- avtalens protokoll 3. Eksempler på RÅK – varer er pizza, sjokolade, ulike typer pålegg, etc.

Read Full Post »

Statsminister!

Utnytt handlingsrommet i tollvernet – målrett budsjettmidlene

Den nye Stortingsmeldinga om landbruks- og
matpolitikken legger opp til at matproduksjonen i Norge
skal økes, at produksjonsøkningen i størst mulig grad
skal skje på norske ressurser og at selvforsyningsgraden
skal holdes på dagens nivå.

Med økt befolkningsvekst innebærer dette en økning i
matproduksjonen på 1 % per år. Norsk Bonde- og
Småbrukarlag stiller seg bak denne ambisjonen, men vi
etterlyser tiltak som kan bidra til å nå målsetningen om
økt matproduksjon gjennom et aktivt landbruk over hele
landet.

Med tanke på utviklingen i norsk landbruk de siste
tiårene, er det noen utfordringer som må løses dersom vi
skal kunne realisere denne produksjonsøkningen. For
mens veksten i arbeidsproduktiviteten i jordbruket har
vært på 6 % per år de siste ti årene, har
arealproduktiviteten stagnert og det fulldyrka arealet i
Norge, spesielt kornarealet, går ned. Fra 1991 til 2010
har kornarealet gått ned med 640 000 dekar, og er nå
tilbake på 1975-nivå.

I samme periode har befolkningen i Norge økt med 1
million mennesker.

Den negative utviklingen i jordbruksarealet har bidratt
til at den norske matproduksjonen i stadig større grad
baserer seg på importerte fôrråvarer.

Mens vi i 1991 hadde en selvforsyningsgrad korrigert
for import av fôr på 46 %, gikk denne
selvforsyningsgraden ned til 39 % i 2010.

For å klare å øke matproduksjonen med mer bruk av
norske ressurser, er det flere forhold som må være på
plass. Inntektene i jordbruket må komme på et slikt nivå
at det blir mer attraktivt for ungdom å jobbe i næringa.
Dette kan sikres både ved å gi jordbruket rom for å ta ut
høyere priser for produktene sine, samtidig som at
budsjettmidlene målrettes bedre enn i dag. I tillegg må
det stimuleres til tiltak som bidrar til å øke
arealproduktiviteten og øke jordbruksarealet. Norsk
Bonde- og Småbrukarlag mener derfor at følgende er
nødvendig om matproduksjonen skal kunne økes:

– Handlingsrommet i tollvernet må utnyttes.
Beskyttelsen som tollvernet gir er ikke så solid som det
ofte fremstilles som. I løpet av de siste ti årene er
verdien av den årlige importen av landbruksvarer
doblet, og utgjorde i 2010 en verdi på 34 mrd. kroner.
Importen av melkeprodukter er femdoblet siden 2000,
fra om lag 5000 tonn til 25 000 tonn, og Norge var i
2011 nettoimportør av meieriprodukter. Det er derfor
nødvendig at det legges føringer for utnyttelsen av
handlingsrommet i tollvernet, slik at det til enhver tid
gir best mulig beskyttelse og slik at målprisene som
framforhandles gjennom jordbruksforhandlingene kan
tas ut i markedet.

Ved fjorårets jordbruksoppgjør da prosenttoll på ost var
oppe til diskusjon uttalte blant andre handelsnæringen at
prosenttoll på ost ville svekke mangfoldet i
butikkhyllene. Dette er en svært lite nyansert påstand:
Fra 1. januar 2012 ble importkvotene på ost fra EU økt
fra 4500 tonn til 7200 tonn. Med denne økningen er det
ventet en total osteimport til Norge på 14 000 tonn, eller
21 % av ostemarkedet i Norge.

– Gjennom å utnytte handlingsrommet i tollvernet,
legger man til rette for at volumprodusentene kan hente
en større del av inntektene sine fra markedet. Samtidig
åpner dette for at man i større grad kan bruke
budsjettmidlene til å nå de landbrukspolitiske
målsetningene. Budsjettmidlene må i større grad enn i
dag bidra til å jevne ut forskjeller mellom produksjoner
og ulike geografiske områder, og bidra til å opprettholde
et aktivt landbruk med en variert bruksstruktur over hele
landet.

– Produktiviteten på arealene må økes og
jordbruksarealet må økes. Klarer vi ikke dette, så klarer
vi ikke å nå målsetningen om å øke matproduksjonen.
For å få opp produktiviteten i kornproduksjonen må
forholdet mellom priser og tilskudd i kornproduksjonen
endres. Om kornprisen økes, vil produsentene få et
sterkere incentiv til øke produksjonen på sine arealer.

– Det må innføres støtte til drenering og nydyrking.
Ifølge Landbrukets utredningskontor har 7 av 10
kornprodusenter dårlig drenert jord, og et estimert
avlingstap på 90 kg/dekar som følge av dette. Et
tilskudd til drenering vil dermed bidra til både økt
arealproduktivitet og bedre økonomi i produksjonene.
Det må også innføres støtte til nydyrking, slik at det
totale jordbruksarealet kan økes.

Tilgangen til areal og produktiviteten på arealene er
grunnlaget for all jordbruksproduksjon, enten det er
planteproduksjon eller husdyrproduksjon.

Skal matproduksjonen i Norge økes, er vi nødt til å

øke produktiviteten på arealene, stoppe avgangen av

fulldyrka jord, og øke det totale jordbruksarealet i

Norge.

Read Full Post »