Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘ulv’

Høyre må sette seg ned under møtet og lese sitt eget valgprogram

 Her er er sitat fra Høyre sitt program Stortingsvalget

  • Legg merke til siste punkt: Å redusere bestandsmålet for ulv, og det kommer vi til å kjempe for i neste runde når bestandsmålet for ulv skal diskuteres

Hvem tapte Høyre for i Regjeringa da?

 Tapte Høyre for FrP?

 Sitat fra Høyres valgprogram

 Rovvilt

For Høyre er det viktig at all forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap, lokal forvaltning, respekt for eiendomsrett og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet.

Høyre mener at rovdyrene er en naturlig del av norsk natur og at disse skal forvaltes på en forsvarlig måte. Høyre vil sikre levedyktige bestander av de store rovviltartene bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn i samarbeid med alle våre naboland, innenfor artenes naturlige utbredelsesområde.

Norge har et selvstendig ansvar for å bidra til å sikre overlevelsen til ulv i Skandinavia. Dette følger både av Bern-konvensjonen og av en namsrettsdom i 2000. I dette ligger på den ene side at Norges ansvar ikke kan overlates til naboland, mens dette på den annen side innebærer at Norge ikke alene har ansvaret for å sikre overlevelsen til ulv. I en presisering fra Bern-sekretariatet i forbindelse med rovviltmeldingen i 1997 heter det videre at Norge har et selvstendig ansvar for den enkelte art som ikke kan overlates til et naboland.

Høyre bygger samtidig sin rovviltpolitikk på respekt for de som lever og oppholder seg i rovviltbelastede områder. Det er nødvendig dersom man skal få aksept for at vi har ansvar for å ha og forvalte rovviltbestander innenfor våre grenser.

Privat eiendomsrett, lokalt selvstyre, kamp mot statlig overstyring og statlig byråkrati er en viktig del av Høyres politikk. Mange av disse elementene kommer også til syne i rovviltpolitikken. Fortvilelsen hos folk som lever i rovviltbelastede områder over at de ikke blir respektert av forvaltningen er medvirkende til det sterke konfliktnivået i rovviltpolitikken. Rettigheter som går tapt som følge av rovdyrpolitikken, må etter Høyres mening erstattes fullt ut. Det er også grunnleggende for Høyre at mennesker må få en rett til å forsvare seg selv og sin eiendom. Dette må inkludere hund.

Staten må erstatte reelle tap av beitedyr som følge av rovvilt, samtidig som ordningene må stimulere til forebyggende tiltak og eventuelt driftsomlegginger i de mest utsatte områdene. Rovdyrforvaltningen må i stor grad baseres på lokalt skjønn og lokal utøvelse av myndighet innenfor nasjonale bestandsmål, Det skal ikke skal være rovvilt som representerer skadepotensial i prioriterte beiteområder og kalvingsområder for tamrein.

Det ble sommeren 2011 inngått et tverrpolitisk forlik mellom alle partiene på Stortinget om rovviltpolitikken. I forliket ble det slått fast at norsk rovviltforvaltning skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette. All forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Videre skal det legges vekt på regional forvaltning, respekt for eiendomsretten, og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet.

Høyres løsninger:

  • Rovdyrene er en naturlig del av norsk natur og at disse skal forvaltes på en forsvarlig måte. Høyre vil sikre levedyktige bestander av de store rovviltartene bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn i samarbeid med alle våre naboland, innenfor artenes naturlige utbredelsesområde
  • Respekt for de som lever og oppholder seg i rovviltbelastede områder. Det er nødvendig dersom man skal få aksept for at vi har ansvar for å ha og forvalte rovviltbestander innenfor våre grenser
  • Å sikre en sterkere lokal forvaltning for å få ned konfliktnivået i områder med rovdyr, og det fikk vi gjennomslag for. Forliket innebærer lavere bestandsmål for bjørn og sterkere lokal forvaltning. Dette vil bidra til å dempe rovdyrkonflikter
  • Å redusere bestandsmålet for ulv, og det kommer vi til å kjempe for i neste runde når bestandsmålet for ulv skal diskuteres

Read Full Post »

ULVEFORVALTNING UTE AV KONTROLL

ULV SKAL IKKE VÆRE I BUSKERUD ELLER I ANDRE OMRÅDER PRIORITERT FOR BEITING

  • Nå må politikerne gå inn og rydde opp! Statsminister Erna Solberg må vise handlekraft og gjennomføringskraft, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Sauebonde Roger Kristensen i Skotselv i Buskerud fortviler etter å ha funnet seks døde og en skadet sau på innmarksbeite lørdag, meget sannsynlig tatt av ulv.

Furuberg frykter at beitesesongen nå i 2014 kan føre til rekordhøye tap bl.a. som en følge av norsk ulveforvaltning og endringer i den svenske forvaltningen.

–              Jeg frykter at vi har en rekordhøy “innvandring” av ungulver fra Sverige.  Det er derfor helt avgjørende at forvaltningen følger opp rovviltforliket.  Både i 2011,2012 og 2013 fikk vi ulv i beiteprioriterte områder, søknad om felling ble avslått, med den følge at store skader og dyrelidelser oppsto, opplyser Furuberg.

 Rovdata  har registrert mellom  65 – 73 ulv i Norge, og det før ”innvandringen” av ungulver startet.

Den 13. juni 2013 sendte Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag følgende spørsmål til de parlamentariske lederne på Stortinget:

”Er det i samsvar med deres forståelse av rovviltforliket pkt. 2.2.19, når det  ikke tillates uttak av ulv  i prioriterte beiteområder, før skade oppstår?”

Svaret fra Erna Solberg (H):

Jeg takker for deres brev, datert 13. juni, der dere stiller følgende spørsmål:

  • Er det i samsvar med deres forståelse av rovviltforliket pkt. 2.2.19, når det  ikke tillates uttak av ulv  i prioriterte beiteområder, før skade oppstår?

Vårt svar på dette spørsmålet er klart: Det er ikke i samsvar med vår forståelse av rovviltforliket når det ikke tillates uttak av ulv i prioriterte beiteområder før skade oppstår.

Siv Jensen (FrP) sitt svar var like klart.

Ifølge Rovdata er det nå påvist ulv i syv fylker i Norge. Finnemarka beitelag i Buskerud søkte 20. mars 2014 om uttak av ulv i sitt beiteområde.

Den 1.4. svarte Miljødirektoratet bl.a.

“Miljødirektoratet er kjent med at det er gjort observasjoner av ulv i beiteområdet til Finnemarka beitelag i 2014. Direktoratet vil fremover gjøre fortløpende vurderinger av hvilke områder som kan være aktuelle for uttak av ulv. Det er gitt oppdrag til Statens naturoppsyn (SNO) om å gjøre en ekstra innsats på sporing av ulv i dette området, for å forsøke å kartlegge hvorvidt ulven oppholder seg i området enda. SNO melder fortløpende inn sine observasjoner i felt.”

Dette dokumenterer at forvaltningen ikke følger opp rovviltforliket og politikernes forståelse av dette.  Det er i ferd med å utvikle seg en sterk mistillit mellom beitebrukere og forvaltning.

–              Nå må politikerne gå inn og rydde opp. Hvor er gjennomføringskraften til statsminister Erna Solberg? spør Merete Furuberg

 

Read Full Post »

En oppdatert utgave vil legges ut i nærmeste fremtid

Read Full Post »

« Newer Posts