Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘verdens småbrukerdag’

Peasant struggle rallies popular support PRESS RELEASE

Read Full Post »

Den 17. april markeres internasjonalt som verdens småbrukardag. Dagen er valgt for å minnes de 19 småbrukerne som i 1996 ble skutt og drept av brasiliansk paramilitære, innleid av myndigheter for å rydde plass for store internasjonale selskaper som ønsket å ta over jorda som lokale bønder har brukt til egen matproduksjon i Eldorado dos Carajas i Brasil. Dette er baksiden av «det norske landbrukseventyret» enten det gjelder den raskt-voksende kyllingen eller NRF-kua som produserer 10.000 l melk i året. Slike driftsmåter er ikke mulige uten høyt forbruk av kraftfôr med importert soya som protein-tilsetning.  Ikke bare bidrar denne politikken til å redusere vår egen selvforsyning, nå til rekordlave 38%, men vi bidrar samtidig til at fattige bønder og urfolk mister livet, at det drives rovdrift på matjord og at vi påfører verden et klimaproblem gjennom avskoging av Brasils regnskoger.

Drapene i Brasil fant sted for 20 år siden, men i mange land er forholdene fortsatt like ille, og enkelte steder øker vold, undertrykking og brudd på menneskerettigheter iverksatt av korrupte regimer og internasjonale selskaper, understøttet av vestlige land og handelsinteresser. Småbønder må slåss, ofte med livet som innsats, for å beholde retten til jord de kan dyrke og fø familien sin på.

I begynnelsen av mars 2016 ble Berta Caceres, representant for en urfolksgruppe i Honduras og aktiv i La Via Campesina, skutt. Uken etter ble et medlem fra småbrukerorganisasjonen i Colombia drept, mens 3 andre småbønder fra samme organisasjon ble fengslet.  Over hele verden opplever småbønder og forsvarere av småskalalandbruket daglig slike trusler.

Den rådende modellen for jordbruk bygger på at mennesker, mennesker med mye penger, skal dominere naturen, og at handel med matvarer skal skje fritt, uten restriksjoner for miljø og lokale interesser. Selv ikke klimaproblemene, ødeleggelsen av matjord, sult, fattigdom og sosiale problemer, har endret dette.

Det vokser frem en økende konfrontasjon mellom to måter å produsere mat på, to ulike sosiale systemer og to måter å forholde seg til naturen på. Den ene måten er preget av et industrilandbruk og handelsinteresser med umettelig appetitt på profitt.  Den er basert på monokulturer, ødelegger biodiversiteten og jorda med mengder av kjemiske innsatsfaktorer som kunstgjødsel og sprøytemidler. Gårdsbruk legges ned i stort omfang, og bønder tvinges bort fra jorda. Store konserner får hånd om stadig mer av jorda og lykkes i å utforme internasjonale regler for egen handlefrihet.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en organisasjon for en annen politikk. Våre grunntanker er utledet av prinsippet om matsuverenitet, retten til nok og sunn mat for alle på kloden, produsert på en rettferdig og bærekraftig måte. Vår modell respekterer naturens rammer og kunnskaper og tradisjoner hos de som bruker naturen til matproduksjon. Vi tilhører den internasjonale bevegelsen La Via Campesina, som de siste tiårene har utviklet seg til et handlekraftig alternativ og en motkraft til en agroindustriell politikk.

Matjord har blitt vår tids gull. Den volden vi ser som utøves mot urfolk og småbønder, forteller oss at kapital- og handelsinteressene nå legger stor vekt på å få kontroll over jord- og vannressurser. Og mange lands myndigheter møter dette med likegyldighet, eller de lar seg kjøpe av den pengesterke agroindustrien.

Ekstra utbredt er dette i svaktfungerende demokratiske land i Asia og Afrika, som utsettes for storstilt landran fra industrialiserte land som skal kompensere for sin manglende matproduksjon og sine store klimautslipp.  Dette er en politikk som øker fattigdommen på landsbygda i Afrika, resulterer i at folk flytter inn til slummen i afrikanske byer og som i neste omgang gjør at tusenvis står ved Europas grenser som politiske og økonomiske flyktninger.

I Norge ulmer det hos både bønder og forbrukere over landbrukspolitikken som gjør oss stadig mer avhengige av import. Det setter vår matsikkerhet i fare, samtidig som det påfører småbønder i andre deler av verden sult og fattigdom og ødelegger fattige lands fremtid.

La oss bruke 17. april til å vise at vi bryr oss, ikke bare om vår fremtidige matproduksjon, men også om de internasjonale konsekvenser av denne politikken. Norske bønder som kjemper for en norsk matproduksjon, slåss for samme sak som urfolk fra Mellom-Amerika som blir skutt eller fengsla når de kjemper for retten til jorda si, og som økonomiske flyktninger fra Nord-Afrika med sine fortvilte forsøk på å krysse Middelhavet og få den framtida storselskapenes jordran og klimaendringer tar fra dem i egne hjemland.

 

Merete Furuberg                                                                   Stein Brubæk

Leder                                                                                     Internasjonalt utvalg

Norsk Bonde- og Småbrukarlag                                            Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 

 

Read Full Post »

Den 17. april er den internasjonale småbrukerdagen – en kampdag for en verdig matproduksjon. Dagen markeres over hele verden i regi av La Via Campesina, som er den globale bevegelsen Norsk Bonde- og Småbrukarlag er medlem av. Vi kjemper for å bli kvitt sulten i verden, samtidig som vi vil ta tilbake kontrollen over matproduksjonen fra den multinasjonale agroindustrien. Familiejordbruket må gjenreises! Matproduksjon må skje på agroøkologiske prinsipper!

De siste 50 årene er preget av en industrialisering av matproduksjonen som har ført til et stort tap av biologisk mangfold, særlig i USA og deler av Europa. Industriell matproduksjon utgjør  en liten del av verdens matproduksjon, men er ansvarlig for en stor del av klimautslippene, overforbruket av vann og flere alvorlige helseproblemer. Organiseringen av det industrialiserte landbruket fører ofte til arbeidsløshet, fattigdom og emigrasjon til slum i byene. Overproduksjonen av mat i Europa krever enorme landområder i andre verdensdeler. Flere land har slavelignende arbeidsforhold for landarbeiderne. Stadig flere mennesker har kun tilgang til billig mat av dårlig kvalitet. Et fåtall tjener store penger på mat, mens miljøet og folkehelsen taper.

La Via Campesina arbeider for matproduksjon bygd på agroøkologiske metoder, fullt på linje med hva de fleste forbrukere ønsker. Måten vi produserer mat på må være både sunn, økologisk, økonomisk og sosialt bærekraftig, rettferdig og gagne fremtidige generasjoner. I tillegg må matproduksjon endres slik at den bidrar i kampen mot klimaendringer, ikke forsterker dem. Parallelt med dette blomstrer folks motstand som en naturlig følge av at storselskapene har fått maktapparat og lovverk tilpasset sine behov, og profitten for de få har blitt ødeleggende for befolkningens behov og rettigheter.

Forbrukere har, i nært samarbeid med miljø-, kvinne- og småbrukarbevegelsen, oppnådd store internasjonale resultater de siste årene. Kampen mot GMO og kampen mot landran (landgrabbing) for plantasjedrift av palmeolje, biodrivstoff og annen monokultur er noen av våre viktigste seire. Den internasjonale småbrukerbevegelsen La Via Campesina er en viktig stemme etter lanseringen av begrepet matsuverenitet for snart 20 år siden. I samarbeid med FN-systemet arbeider vi med å sikre familiejordbruket rettigheter. Jordreformer er tilbake på den internasjonale agendaen, helt i tråd med FN sine egne mål om retten til mat.

Folks mistillit mot dagens system fører til at brede allianser dannes, blant annet sammen med sterkere urfolksbevegelser med gjenfunnet identitet, der mye gammel kunnskap hentes fram innen både helse og matproduksjon.

Den internasjonale kampdagen 17. april for småbrukere ble startet for å minnes massakren av småbønder som kjempet for jordreformer og rettferdighet i Brasil i 1996. 1500 var samlet for å be om en rettferdig landbrukspolitikk da de ble brutalt skutt ned. 19 ble drept og 69 ble skadet. Kampen for jorda, vann og andre naturressurser krever hvert år svært mange liv. De som slåss mot store multinasjonale selskap blir ofte kriminalisert og stemplet som utviklingsmotstandere. Norsk Bonde- og Småbrukarlag får meldinger om fengslinger, forfølgelser og drap i noen av våre søsterorganisasjoner.

Vi må alle spørre oss selv hvem som tjener på systemet slik det er i dag. De miljømessige, økonomiske og sosiale krisene øker, men vi ser få tegn til vilje til endringer fra styresmaktene, den såkalte internasjonale «eliten». Tvert imot intensiveres kampen for å få tak i naturressurser for profittens del og makten samles i stadig færre hender. Flere regjeringer er også i hendene på storkapitalen og våre allianser i flere land avslører ofte direkte lenker mellom multinasjonale selskap og politiske beslutninger.

Jord, vann, frø og skog har blitt kommersialisert i et spill der spesielt landbruksbefolkningen rammes. Befolkningen øker. Panikken brer seg. Agroindustrien trenger land, ikke hender! Matproduksjonen okkuperes av multinasjonal kapital og jordens helse settes på spill!

17. april er kampdag for en ny politikk for å utrydde sulten i verden og for å få til en global bærekraftig matproduksjon! Fremdeles dør 20.000-30.000 mennesker av sult og sultrelaterte sykdommer daglig, omtrent halvparten av disse er barn under 5 år. Hvorfor skjer dette når kloden i dag kan produsere sunn og nok mat til 9 milliarder mennesker? Av verdens 7 milliarder mennesker er 1/3 knyttet til småbruk, kystfiske eller annen primærnæring. For å bekjempe sult og fattigdom trenger alle disse menneskene god tilgang til produktive ressurser og utvikling av landsbygda.

Matproduksjon er mer enn landbruks- og fiskeripolitikk; Matproduksjon er også knyttet til handel, energi, miljø, menneskeretter og kultur. Ikke minst er mat makt! Makt til å tjene mye penger eller makt til å fordele maten rettferdig! Vi i den internasjonale småbrukerbevegelsen kjemper for solidaritet, matsuverenitet, sunn mat og sunn matproduksjon!  

Read Full Post »